Portal korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Poznaj politykê prywatnoœci CADblog.pl Wiêcej >>>
Przejd٠do strony | OpuϾ serwis X

Poznaj ZWNesting

newsletter CADblog.pl

(217) 394-4833(303) 774-4037


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 2018

nr (25-26) 2017/2018
dostêpny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu

nowe e-wydanie w przygotowaniu


Wydania archiwalne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostêpny w pdf
, wydanie flash tutaj

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostêpny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog nr 1-2/2015 polskie motocykle

nr 1-2(19-20) 2015
dostêpny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog e-zine 1/2014 Oru Kayak

numer 1(18) 2014
dostêpny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostêpny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostêpny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostêpny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostêpny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostêpny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostêpny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostêpny
w archiwum


numer 9(10) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


numer 8(9) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwumNumer 1(2) 2009
ju¿ dostêpny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostêpny
w archiwum


 

 

 

 


>>  Strona g³ówna  |  (203) 341-4912 |  CAD blog  |  Solid Edge blog mercury-arc rectifier|  SOLIDWORKS blogHistoria CAD  |  (903) 735-3376  |  W numerze  |  Archiwum  <<

Targi TOOLEX 2018

Nowy SpaceMouse Compact

Pobierz e-wydania CADblog.pl

Reklama

SOLIDWORKS Electrical

> Aktualnoœci    1 | 2 | 3 | ...            (573) 933-2999   

Czwartek, 12.07.2018 r.

LEM Thunder podbije Hiszpaniê
i Dakar?

Nie chodzi o l¹downik ksiê¿ycowy, ale o... najnowszy motocykl elektryczny zbudowany przez studentów z Ko³a Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych. Za dwa tygodnie wystartuj¹ z nim w zawodach Smart Moto Challenge w Barcelonie, a w planach maj¹ tak¿e wystêp w Rajdzie Dakar

 

Wtorek, 10.07.2018 r.

NX na AMM 2018

Firma CAMdivision po raz pierwszy w Polsce zaprezentowa³a rozwi¹zanie NX CAM & Multi-Axis Additive / Hybrid Manufacturing na maszynie
5-osiowej (Hermle & Sinumerik 840D)

 

Czwartek, 5.07.2018 r.

„CAD-to-VR” z AMD

Projektowanie w trójwymiarze to istotna czêœæ procesu produkcji, ale w miarê jak sprzêt staje siê coraz bardziej z³o¿ony, równie¿ projekty staj¹ coraz trudniejsze w zwizualizowaniu. W tej sytuacji wiele firm decyduje siê na wybór rozwi¹zañ ze sfery wirtualnej rzeczywistoœci, aby projekty da³o siê tworzyæ szybciej i bardziej realistycznie...

 

Œroda, 4.07.2018 r.

VISI uruchamia modu³
do in¿ynierii odwrotnej
w wersji 2018 R2

Najnowsza wersja VISI wprowadza nowy modu³ do in¿ynierii odwrotnej, a tak¿e now¹ i ulepszon¹ funkcjonalnoœæ dla funkcji CAD i CAM, dedykowanych specjalnie dla rynku form wtryskowych i t³oczników

 

Poniedzia³ek, 2.07.2018 r.

NX Continous Release?

Od stycznia 2019 r. Siemens PLM Software udostêpni swoje produkty z rodziny oprogramowania NX w formule Continuous Release (w trybie sta³ego wydania). Jest to nowy model udostêpniania, który zapewni klientom firmy szybszy dostêp do nowych udoskonaleñ i ulepszeñ jakoœciowych, u³atwiaj¹c jednoczeœnie proces skutecznego wdro¿enia NX. Siemens stanie siê pierwszym du¿ym dostawc¹ CAD/CAM/CAE, który bêdzie dostarcza³ produkty w taki sposób...

 

Œroda, 27.06.2018 r.

Pi³ka no¿na w GstarCAD 2018

Mistrzostwa œwiata w pi³ce no¿nej rozpoczê³y siê ju¿ na dobre, a pi³karze dzielnie walcz¹ o cenne punkty na rosyjskich boiskach. To dobra okazja dla projektantów CAD, aby dowiedzieæ siê, jak w ³atwy i szybki sposób wykonaæ model 3D pi³ki no¿nej...

 

Wtorek, 26.06.2018 r.

276-262-7690

CAMdivision zaprasza na Additive Manufacturing Meeting 2018 (AMM 2018), które rozpocznie siê ju¿ w najbli¿szy czwartek we Wroc³awiu

 

Wtorek, 26.06.2018 r.

SOLIDWORKS 2019 Beta

Klienci posiadaj¹cy aktualn¹ subskrypcjê mog¹ wzi¹æ udzia³ w testowaniu SOLIDWORKS 2019 w wersji Beta. Finalnej wersji mo¿emy spodziewaæ siê pod koniec wrzeœnia br.

 

Poniedzia³ek, 25.06.2018 r.

SIMULIA Abaqus UFEA do realizacji realistycznych symulacji w BMZ Poland Sp. z o.o.

Firma BMZ Poland Sp. z o.o. podjê³a decyzjê o zakupie oprogramowania SIMULIA Abaqus UFEA do realizacji realistycznych symulacji. Decyzja poprzedzona by³a rocznym testem dzia³ania oprogramowania

 

Poniedzia³ek, 25.06.2018 r.

Pobierz bezp³atny „Niezbêdnik Konstruktora”

W celu u³atwienia pracy z oprogramowaniem SOLIDWORKS wszystkim u¿ytkownikom tego systemu, firma CADworks przygotowa³a „Niezbêdnik Konstruktora”, przedstawiaj¹cy... 15 niezbêdnych funkcji!

 

Pi¹tek, 15.06.2018 r.

Dassault Aviation wdra¿a platformê 3DEXPERIENCE

Dassault Aviation poinformowa³a o podpisaniu umowy z Dassault Systèmes, na mocy której grupa Dassault Aviation wdro¿y platformê 3DEXPERIENCE. W ramach wspó³pracy wykorzystywane obecnie przez firmê programy wspieraj¹ce produkcjê cywilnych i wojskowych samolotów zast¹pione zostan¹ przez platformê 3DEXPERIENCE, której funkcjonalnoœci obejm¹ ca³y proces zarz¹dzania cyklem ¿ycia produktu (PLM)

 

Czwartek, 14.06.2018 r.

Z³oty medal targów PLASTPOL 2018 dla CAMdivision

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w tegorocznej edycji Targów PLASTPOL w Kielach firmie CAMdivision zosta³ przyznany medal za autorsk¹ aplikacjê RAPID MOLD automatyzuj¹c¹ i optymalizuj¹c¹ proces projektowania form w œrodowisku NX Mold Wizard

 

Œroda, 13.06.2018 r.

Nowy cykl video o prototypowaniu cyfrowym

Sk¹d wiadomo, ¿e konstrukcja jest optymalna? Wybór parametrów kszta³tu i cech fizycznych szeroko rozumianych konstrukcji zale¿y od za³o¿eñ projektowych (funkcji, które projekt ma zrealizowaæ). Dodatkowo – w obliczu du¿ej konkurencyjnoœci – zale¿y nam na minimalizacji kosztów operacyjnych. Niezale¿nie od kryteriów optymalizacji, by odpowiedzieæ sobie, który wariant jest najlepszy, musimy wykonaæ test. Jak to zrobiæ? OdpowiedŸ znajdziemy w nowym cyklu video pt. „Panel symulacyjny”...

 

Poniedzia³ek, 11.06.2018 r.

Solid Edge 2019

Kolejna ods³ona Solid Edge Synchronous Technology przynosi wiele nowoœci, ale t¹ zauwa¿aln¹ ju¿ na pierwszy rzut oka, jest... zmiana nomenklatury

 

Pi¹tek, 18.05.2018 r.

CAMdivision na Plastpolu

CAMdivision zaprasza serdecznie na zbli¿aj¹ce siê targi Plastpol, podczas których na stoisku D-97 firma zaprezentuje rozwi¹zania z rodziny NX przeznaczone dla bran¿y tworzyw sztucznych

 

Pi¹tek, 18.05.2018 r.

Majowa promocja GstarCAD-a

Ruszy³a majowa promocja na oprogramowanie GstarCAD. Wszystkie osoby, które zdecyduj¹ siê na zakup aplikacji do koñca maja, zyskaj¹ kilka cennych dodatków

 

Czwartek, 17.05.2018 r.

SOLIDWORKS You Can Design

Z przyjemnoœci¹ og³aszamy, ¿e ruszy³a kolejna edycja projektowego konkursu studenckiego SOLIDWORKS You Can Design – Race Edition. Konkurs organizowany jest przez firmê SOLIDEXPERT – Resellera SOLIDWORKS #1 w Europie Centralnej

 

Czwartek, 17.05.2018 r.

Lenovo ThinkStation P520/P520C
i ThinkPad 52s

Firma Lenovo wprowadza na polski rynek now¹ rodzinê stacji roboczych pod nazw¹ ThinkStation P520. Tower P520 jest przeznaczony dla profesjonalistów zajmuj¹cych siê animacj¹ 3D i efektami wizualnymi, podczas gdy P520c to bardziej ekonomiczna wersja przeznaczona dla nauczycieli i studentów. Wraz z dwiema stacjonarnymi maszynami Lenovo wprowadza tak¿e na rynek model ThinkPad 52s — swoj¹ pierwsz¹ mobiln¹ stacjê robocz¹ w postaci Ultrabooka z czterordzeniowym procesorem

 

Œroda, 16.05.2018 r.

VISI i Hexagon na PLASTPOL 2018

22 maja rozpocznie siê XXII edycja Miêdzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Podczas tegorocznej edycji na stoisku D-72 zaprezentowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania VISI 2018 R2, którego mo¿liwoœci zostan¹ przedstawione m.in. podczas wspó³pracy z ramieniem pomiarowym Hexagonu – Romer Absolute Arm

 

Poniedzia³ek, 7.05.2018 r.

SOLIDWORKS Education Edition 2018-2019

Podobnie jak w ubieg³ych latach, pocz¹tek maja jest czasem premiery nowej wersji edukacyjnej oprogramowania SOLIDWORKS Education Edition 2018-2019, opartego na komercyjnej wersji SOLIDWORKS 2018 SP 2.0

 

Œroda, 25.04.2018 r.

20-lecie istnienia ZWSOFT

ZWSOFT œwiêtuje 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji wyda³ specjaln¹ wersjê oprogramowania ZW3D X – trzeba siê jednak spieszyæ, bo dostêpne jest tylko 2000 licencji

 

Œroda, 18.04.2018 r.

Mistrzowskie partnerstwo techniczne

Hendrick Motorsports wykorzystuje technologiê cyfrowego bliŸniaka firmy Siemens, by odnosiæ sukcesy na wyœcigach. Oprogramowanie NX, Simcenter i Teamcenter firmy Siemens umo¿liwia lepszy czas reakcji, daj¹c przewagê konkurencyjn¹ na torze wyœcigowym

 

Poniedzia³ek, 16.04.2018 r.

ZWCAD 2018 SP2

Dostêpne jest kolejne wydanie ZWCAD 2018

 

Poniedzia³ek, 16.04.2018 r.

Studencki konkurs DPS Software

Ruszy³ organizowany przez DPS Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS. Jest to ju¿ 17. edycja wydarzenia, w którym bior¹cy udzia³ zdolni i kreatywni m³odzi projektanci CAD zawalcz¹ o cenne nagrody oraz uwagê przysz³ych pracodawców i mo¿liwoœæ zaistnienia na rynku in¿ynierskim

 

Pi¹tek, 6.04.2018 r.

ZWSOFT Partner Award 2017

Firma „Us³ugi Informatyczne Szansa” zosta³a wyró¿niona nagrodami Partnera Roku ZWCAD 2017 i Najwiêkszego Globalnego Wdro¿enia Roku 2017

 

Wielki Pi¹tek, 30.03.2018 r.

NX i druk 3D

CAMdivision zaprasza na konferencjê poœwiêcon¹ technikom przyrostowym w przemyœle narzêdziowo-przetwórczym. Spotkanie odbêdzie siê 25.04.2018 r.
w Bydgoszczy podczas targów Innoform

 

Wielki Czwartek, 29.03.2018 r.

Niezbêdnik programisty CNC

„Niezbêdnik programisty CNC”, czyli zbiór 15 niezbêdnych funkcji, które u³atwi¹ pracê u¿ytkownikom oprogramowania Edgecam, w formie bezp³atnego e-booka, zosta³ opracowany przez zespó³ Edgecam Polska i udostêpniony wszystkim zainteresowanym

 

Wielki Czwartek, 29.03.2018 r.

CadCompetition 2018

Podobnie jak w latach ubieg³ych, tak¿e i w tym roku Stowarzyszenie BEST AGH Kraków zaprasza studentów uczelni do udzia³u w CadCompetition

 

Czwartek, 22.03.2018 r.

ZWCAD 2018 SP2 beta

Firma Us³ugi Informatyczne „Szansa” poinformowa³a o wydaniu ZWCAD 2018 SP2 w wersji beta

Do programu wprowadzonych zosta³o sporo nowoœci, miêdzy innymi: wprowadzanie dynamiczne, filtry punktów, obwiednie kreskowania, obs³uga formatu DWG 2018, czy drukowanie do wektorowego formatu SVG oraz EPS. Dokonano tak¿e szeregu ulepszeñ...

 

Czwartek, 15.03.2018 r.

Optymalizacja oparta na symulacji

Ju¿ za niespe³na miesi¹c, 13 kwietnia 2018 r. w Krakowie, odbêdzie siê seminarium poœwiêcone zagadnieniom wykorzystania narzêdzi do analiz i symulacji w procesie optymalizacji konstrukcji. Organizatorem jest za³o¿one w 1983 roku Miêdzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Spo³ecznoœci In¿ynierów Modelowania, Symulacji i Analiz (NAFEMS, ang. International Association for the Engineering Modelling, Analysis and Simulation Community)...

 

Œroda, 14.03.2018 r.

8886800257

Firma TMSys poinformowa³a o ukazaniu siê najnowszej wersji IRONCAD – profesjonalnego oprogramowania CAD 3D, z którego korzysta ju¿ ponad 1500 firm w Polsce...

 

Œroda, 14.03.2018 r.

(304) 379-6785
[promocja]

Jesteœ u¿ytkownikiem BricsCAD V15 i starszych wersji? A mo¿e myœlisz o tym, by dopiero zacz¹æ pracê z tym systemem?

 

Poniedzia³ek, 12.03.2018 r.

Laserowe dzia³a w s³u¿bie
4437944768

Koncern Lockheed Martin przyst¹pi³ do realizacji wartego 150 milionów dolarów kontraktu na opracowanie, wyprodukowanie i dostawê... dwóch laserowych systemów du¿ej mocy, które maj¹ staæ siê integraln¹ czêœci¹ systemu walki nowych okrêtów amerykañskiej marynarki wojennej

 

Pi¹tek, 9.03.2018 r.

Bosch wybiera drukarki Ultimaker

Grupa Bosch zdecydowa³a siê na inwestycjê w zakup drukarek 3D Ultimaker. Urz¹dzenia trafi¹ do fabryk Bosch na ca³ym œwiecie, a ich eksploatacja ma na celu ograniczenie kosztów projektowania i produkcji...

 

Wtorek, 6.03.2018 r.

Warsztaty „Siemens dla Przemys³u”

Nadszed³ nowy rok 2018. Czy Pañstwo równie¿ postanowili, ¿e ten okres bêdzie prze³omowy dla Pañstwa i dla firmy, któr¹ zarz¹dzacie? Tylko w jaki sposób dokonaæ prze³omowej zmiany, jeœli otoczenie w którym dzia³amy nieustannie siê zmienia?

 

Poniedzia³ek, 5.03.2018 r.

Technologie 3D dla przemys³u
i edukacji

W jaki sposób pomiar skanerem 3D mo¿e skróciæ czas projektowania? Jak technologie 3D mog¹ obni¿yæ koszty produkcji? – na miêdzy innymi te pytania znajd¹ odpowiedŸ uczestnicy konferencji „Technologie 3D dla przemys³u i edukacji”

 

Poniedzia³ek, 5.03.2018 r.

Kärcher wdra¿a technologiê Dassault Systèmes

Dassault Systèmes poinformowa³a, ¿e Kärcher – dostawca technologii czyszcz¹cych – wdro¿y³ platformê 3DEXPERIENCE w celu digitalizacji istniej¹cych procesów oraz zajêcia pozycji pioniera w dziedzinie dostarczania wydajnych, chroni¹cych zasoby systemów czyszcz¹cych, produktów i us³ug

 

Pi¹tek, 2.03.2018 r.

Program badawczy pojazdów elektrycznych Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors przekaza³a dzisiaj rz¹dowi Indonezji osiem egzemplarzy hybrydowego SUV-a plug-in Outlander PHEV, dwa elektryczne modele i-MiEV oraz cztery stacje szybkiego ³adowania baterii. Japoñski producent dostarcza 10 pojazdów w ramach badañ, które wyznacz¹ nowy kurs dla indonezyjskiego rynku motoryzacyjnego...

 

Czwartek, 1.03.2018 r. (Narodowy Dzieñ ¯o³nierzy Wyklêtych)

Kompaktowa „klasyka”: SpaceMouse Compact

Firma 3Dconnexion, dostawca wysoce zaawansowanych urz¹dzeñ dla profesjonalistów CAD, zaprezentowa³a SpaceMouse Compact – nowy model myszy 3D, o klasycznym kszta³cie i kompaktowych wymiarach, zapewniaj¹cy intuicyjn¹, precyzyjn¹ i wygodn¹ nawigacjê w œrodowisku systemów 3D

 

Œroda, 28.02.2018 r.

CAMdivision zaprasza na Plastech

CAMdivision zaprasza na XXIV sympozjum technologiczne Plastech, które odbêdzie siê w po³owie kwietnia w £ochowie. Spotkanie organizowane jest pod has³em „Od pomys³u do przemys³u – projektowanie i rozwój konstrukcji wyrobów z tworzyw sztucznych”, które œwietnie obrazuje drogê, jak¹ firmy produkcyjne pod¹¿aj¹, wdra¿aj¹c nowe wyroby...

 

Poniedzia³ek, 26.02.2018 r.

SMARTTECH i „ogórek”

Volkswagen Transporter T1, potocznie zwany w Polsce „ogórkiem” (a np. w USA „bulikiem”) to samochód kultowy. Podbi³ serca nie tylko ca³ej Europy, ale te¿ Amerykanów, staj¹c siê w latach 70. jednym z symboli ruchu hipisowskiego. Dziêki technologiom 3D przywracanie dawnego blasku motoryzacyjnym klasykom sta³o siê ³atwiejsze ni¿ kiedykolwiek...

 

Pi¹tek, 23.02.2018 r.

Top Partner in Poland FY17

Z dorocznej konferencji partnerów biznesowych firmy Siemens PLM Software z regionu EMEA: European Partner Leadership Summit (EPLS) 2018, która odby³a siê na Malcie na prze³omie stycznia i lutego2018 roku, CAMdivision przywioz³o kolejn¹ presti¿ow¹ nagrodê: „Top Partner in Poland FY17”!

 

Wtorek, 20.02.2018 r.

Bombardier wybiera rozwi¹zania Siemens

Bombardier, wiod¹cy na œwiecie producent poci¹gów i samolotów, nawi¹za³ wspó³pracê z firm¹ Siemens w celu dalszego pog³êbienia i rozszerzenia portfolio Teamcenter s³u¿¹cego do zarz¹dzania cyklem ¿ycia produktu (PLM)

 

Czwartek, 15.02.2018 r.

Dassault Systemes uruchamia Online Marketplace

Sta³o siê: oficjalnie uruchomiono 3DEXPERIENCE Marketplace – zapowiedziany podczas konferencji SOLIDWORKS World 2018 zlokalizowany w sieci „ekosystem” dedykowany dostawcom us³ug przemys³owych. Piêædziesi¹t firm przemys³owych, posiadaj¹cych w sumie ponad 500 maszyn i 30 milionów czêœci, pochodz¹cych od 600 dostawców pomo¿e firmom wykorzystaæ nowe sposoby wprowadzania innowacji...

 

Poniedzia³ek, 12.08.2018 r.

Aktualizacja Simcenter Amesim

Najnowsza wersja oprogramowania Simcenter Amesim bêdzie oferowaæ szeroki zestaw nowych funkcji, wspartych doœwiadczeniami u¿ytkowników wczeœniejszych wersji, w celu zwiêkszenia wydajnoœci symulacji systemu. Nowe produkty Simcenter Webapp Server i Simcenter Embedded Software Designer rozszerzaj¹ mo¿liwoœci wdro¿enia sytemu symulacji w du¿ych przedsiêbiorstwach...

 

Poniedzia³ek, 5.02.2018 r.

Cykl webinarów GstarCAD

W poprzednim poœcie/newsie wspomnia³em o „cadowych wydarzeniach” nadchodz¹cego tygodnia. Okazuje siê, ¿e w najbli¿szy czwartek, tj. 8 lutego, bêdziemy mieli okazjê wzi¹æ udzia³ wiêcej ni¿ w jednym spotkaniu...

 

Poniedzia³ek, 5.02.2018 r.

Dwa „cadowe” wydarzenia...

...bêd¹ mia³y miejsce w tym tygodniu, w dodatku – oba online. Pierwszym z nich jest relacja z odbywaj¹cej siê w³aœnie w Los Angeles konferencji SWW 2018, drugim – webinar organizowany przez firmê CAMdivision

 

Poniedzia³ek, 29.01.2018 r.

Jak przygotowaæ model CAD
do druku 3D...

Ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê, 31 stycznia, firmy TMSys i CadXpert zapraszaj¹ na webinarium poœwiêcone w³aœciwemu przygotowywaniu modeli CAD do druku 3D

 

Œroda, 24.01.2018 r.

BricsCAD Shape – nowy koncepcyjny modeler 3D.
Czy bêdzie dostêpny... bezp³atnie?

Producent popularnego systemu CAD 2D/3D udostêpni³ now¹ aplikacjê do modelowania koncepcyjnego, skierowan¹ g³ównie (ale nie tylko) do architektów. BricsCAD Shape przeznaczony jest do szybkiego projektowania 3D i dysponuje podobnymi narzêdziami, jak Google SketchUp, czy Autodesk FormIt...

 

Wtorek, 23.01.2018 r.

Czego spodziewaæ siê
na SWW 2018

Szybkimi krokami zbli¿a siê jubileuszowa (20th anniversary) konferencja SOLIDWORKS World, która odbêdzie siê w dniach 4-7 lutego 2018 r. w Los Angeles. Od czasu pierwszego spotkania – które mia³o miejsce w 1999 roku w Palm Springs – wiele siê zmieni³o, ale jedno pozosta³o niezmienne: entuzjazm uczestników i osób zawodowo zwi¹zanych z CADem 3D, który sprawi³, ¿e na projektowanie patrzymy teraz w zupe³nie inny sposób

 

Pi¹tek, 19.01.2018 r.

Tool Costing – zapis prezentacji

Firma CAMdivision zaprasza do obejrzenia zapisu prezentacji niezale¿nego oprogramowania do kosztorysowania oprzyrz¹dowania

 

Pi¹tek, 12.01.2018 r.

Kolejny parametryczny CAD 3D

„Wielcy tego œwiata” postawili na modelowanie swobodne – a w ka¿dym razie na integracjê tego sposobu modelowania z „tradycyjnym” (czytaj tak¿e tutaj) – ale „malutcy” wydaj¹ siê pozostawaæ wiernymi rozwi¹zaniom stricte parametrycznym. Niedawno portal TenLinks.com poinformowa³ o pojawieniu siê nowej ods³ony programu CADMAI. Przyznam szczerze, ¿e wczeœniej nie s³ysza³em o tym ciekawym, ale i specyficznym rozwi¹zaniu

 

Pi¹tek, 22.12.2017 r.

SelfCAD i nowy zestaw narzêdzi rysunkowych 2D

Od kilku dni wiadomo o pojawieniu siê nowych narzêdzi rysunkowych i modelowania 3D, dostêpnych w SelfCAD – systemie, czy mo¿e raczej aplikacji – dostêpnej z poziomu przegl¹darki internetowej (dzia³a w chmurze, ang. cloud computing), umo¿liwiaj¹cej projektowanie modeli 3D i optymalizowanie ich pod k¹tem druku 3D...

 

Czwartek, 21.12.2017 r.

Siemens PLM Software liderem
w Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems

Gartner, Inc. uzna³ firmê Siemens PLM Software za lidera w Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems na rok 2017. Poprzez Magic Quadrant, Gartner – wiod¹ca firma zajmuj¹ca siê badaniami i doradztwem w zakresie technologii informatycznych – ocenia dostawców na podstawie kompletnoœci wizji i zdolnoœci do jej realizacji...

 

Pi¹tek, 15.12.2017 r.

ZWCAD 2018 SP1

Firma Us³ugi Informatyczne „Szansa” poinformowa³a o wydaniu kolejnej wersji ZWCAD 2018. Jest ona oznaczona jako SP1 i zawiera szereg nowoœci oraz ulepszeñ...

 

Œroda, 13.12.2017 r. (36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego)

Ju¿ dostêpny: ZW3D 2018

6 grudnia firma ZWSOFT og³osi³a globaln¹ dostêpnoœæ nowej wersji programu ZW3D – 2018. Nowa wersja to du¿e zmiany, a najwa¿niejsz¹ z nich jest ogólne zwiêkszenie wydajnoœci systemu...

 

Wtorek, 12.12.2017 r.

„Designer” od Vero Software

Vero Software wprowadzi³o na rynek nowy system modelowania bezpoœredniego, który z za³o¿enia ma wype³niæ lukê miêdzy CAD i CAM, koncentruj¹c siê na specyficznych potrzebach programistów maszyn NC

 

Pi¹tek, 8.12.2017 r.

Prezentacja nowej wersji
ZWCAD 2018

W dniu 12 grudnia firma Us³ugi Informatyczne „Szansa” zaprasza zainteresowanych na prezentacjê programu ZWCAD 2018

 

Pi¹tek, 8.12.2017 r.

Lista TOP 10
SOLIDWORKS World 2018 otwarta

Lista SOLIDWORKS World Top 10 zosta³a otwarta dla wszystkich u¿ytkowników i obecnie mo¿na zg³aszaæ pomys³y na nowe rozwi¹zania oraz udoskonalenia...

 

Czwartek, 7.12.2017 r.

Optymalizacja
i skrócenie czasu obróbki

CAMdivision Sp z o.o. przy wspó³pracy z firm¹ INNpuls sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezp³atne spotkanie dotycz¹ce optymalizacji i znacznego skrócenia czasu obróbki czêœci

 

Czwartek, 7.12.2017 r.

Œwi¹teczny prezent
od DS SOLIDWORKS

Tylko do 22 grudnia 2017, decyduj¹c siê na zakup rozwi¹zañ DS SOLIDWORKS, mo¿na oszczêdziæ do 6500 euro! Ka¿dy pakiet oprogramowania oferowany jest w cenie 7890 euro...

 

Czwartek, 7.12.2017 r.

Nagrody bran¿owe CD3D 2017

Centrum Druku 3D og³osi³o oficjalne nominacje IV edycji plebiscytu NAGRODY BRAN¯OWE CD3D 2017. Plebiscyt obejmuje 15 kategorii, a w ka¿dej z nich znajduje siê po min. 5 nominowanych firm, urz¹dzeñ, osób lub wydarzeñ...

 

Wtorek, 5.12.2017 r.

Wyzwania dla producentów
form wtryskowych

W jaki sposób zwiêkszyæ wydajnoœæ narzêdziowni? Jak przyspieszyæ proces projektowania i produkcji form wtryskowych, oprzyrz¹dowania i matryc?

 

Œroda, 29.11.2017 r.

Presti¿, tradycja i.. targowy debiut? EUROTOOL 2017

S¹ wydarzenia, na których po prostu trzeba byæ. W bran¿y obróbki to z pewnoœci¹ trwaj¹ce w³aœnie Miêdzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzêdzi i Urz¹dzeñ do Obróbki Materia³ów EUROTOOL (które w tym roku odbywaj¹ siê w dniach 28-30 listopada). Presti¿ Targów budowany jest m.in. przez miêdzynarodowy sk³ad Wystawców, obecnoœæ zagranicznych misji gospodarczych czy reprezentacjê najlepszych polskich i œwiatowych marek m.in. z Bia³orusi, Czech, Holandii, Niemiec, Wêgier, Wielkiej Brytanii i W³och...

 

Pi¹tek, 24.11.2018 r.

GstarCAD 2018

Ukaza³a siê najnowsza wersja programu GstarCAD. Dziêki odpowiedniej optymalizacji GstarCAD 2018 pozwala projektantom jeszcze szybciej tworzyæ rysunki CAD, równie¿ te bardziej z³o¿one. Pe³na kompatybilnoœæ z plikami DWG 2018 (czyli formatem AutoCAD 2018), gwarantuje u¿ytkownikom programu (do których nale¿y ju¿ ponad 11 000 biur projektowych w Polsce) ³atw¹ wymianê danych z klientami oraz ze wspó³pracownikami...

 

Pi¹tek, 24.11.2017 r.

Jak wdro¿yæ projektowanie oparte na symulacji?

W jaki sposób przeprowadzanie symulacji w koncepcyjnej i szczegó³owej fazie projektu pozwala tworzyæ produkty l¿ejsze, szybsze, tañsze i bardziej zró¿nicowane? Jak najlepiej umo¿liwiæ projektantom samodzielne przeprowadzanie analiz?

 

Pi¹tek, 17.11.2017 r.

Tajniki i sposoby szybkiego kosztorysowania form

Firma CAMdivision zaprasza Pañstwa na spotkanie dotycz¹ce kosztorysowania oprzyrz¹dowania – form wtryskowych i t³oczników. Organizatorzy poka¿¹ Pañstwu na ¿ywo dzia³anie aplikacji Tool Costing na wybranych przyk³adach dotycz¹cych wyceny form wtryskowych i omówi¹ najciekawsze opcje aplikacji

 

Pi¹tek, 17.11.2018 r.

ZWCAD Mechanical 2018

Firma Us³ugi Informatyczne „Szansa” poinformowa³a o wydaniu najnowszej wersji oprogramowania ZWCAD Architectural i Mechanical

 

Czwartek, 16.11.2017 r.

Elvi i system szybkiego do³adowywania baterii

Podczas trwaj¹cej w³aœnie w Rzeszowie II edycji Kongresu 590 spó³ka Ursus SA zaprezentowa³a prototyp pierwszego w pe³ni polskiego elektrycznego samochodu dostawczego ELVI.

Samochód wyposa¿ono w rewolucyjny system szybkiego do³adowywania baterii w 15 min do 90 proc. Wed³ug danych producenta pe³na bateria zapewni zasiêg do 150 km

 

Czwartek, 16.11.2017 r.

Samochodowy reflektor
w technologii FFF

Nie dalej ni¿ wczoraj pisa³em o premierze polskiej przemys³owej drukarki Sondasys 01, a dzisiaj podzielê siê z Pañstwem informacj¹ na temat zastosowaniu druku 3D w prototypowaniu czêœci do... polskiego supersamochodu

 

Œroda, 15.11.2017 r.

Sondasys 01 na FormNext 2017

Na trwaj¹cych w³aœnie targach FormNext 2017 we Frankfurcie, ma miejsce œwiatowa premiera polskiej przemys³owej drukarki 3D do wytwarzania technologi¹ przyrostow¹ (SLS) z wykorzystaniem sproszkowanych poliamidów

 

Czwartek, 9.11.2017 r.

3DEXPERIENCE i Scania

Firma Dassault Systèmes og³osi³a podpisanie umowy wspó³pracy z firm¹ Scania. Sformalizowany tym samym zosta³ proces wdro¿enia platformy 3DEXPERIENCE i innych rozwi¹zañ bran¿owych, które pozwol¹ producentowi wprowadziæ innowacje teraz i w przysz³oœci

 

Pi¹tek, 27.10.2017 r.

SpaceMouse Wireless KIT3Dconnexion przedstawia zestaw SpaceMouse Wireless Kit

Firma 3Dconnexion, dostawca wysoce profesjonalnych urz¹dzeñ dla specjalistów CAD przedstawia nowy zestaw SpaceMouse Wireless Kit. To mobilne rozwi¹zanie dla CAD zawiera wszystko, czego potrzebowaæ mog¹ in¿ynierowie i projektanci do efektywnej pracy na dwie rêce...

 

Wtorek, 24.10.2017 r.

Ju¿ jest: NX 12 oficjalnie

Integracja NX 12 z technologi¹ Mentor Graphics oznacza prawdziw¹ wielodyscyplinarnoœæ procesu projektowania. Prze³omowa technologia Convergent Modeling™ umo¿liwia p³ynne modelowanie hybrydowe. NX 12 to tak¿e nowe mo¿liwoœci produkcji metod¹ przyrostow¹ wdro¿one w celu rozwoju produktu i druku 3D pod k¹tem produkcji przemys³owej

 

Poniedzia³ek, 23.10.2017 r.

Groty dla armii

¯o³nierze Wojska Polskiego ju¿ wkrótce zostan¹ uzbrojeni w modu³owy system broni strzeleckiej MSBS. Wart ponad 500 mln z³ kontrakt na dostawê 53 tys. karabinków podpisano zawarto na targach MSPO w Kielcach. Przy okazji producent ujawni³, ¿e broñ znana dotychczas jako MSBS bêdzie nosi³a nazwê Grot – na czeœæ dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego

 

Pi¹tek, 20.10.2017 r.

SOLIDWORKS 2018
– wiemy wiêcej

Dwunastego paŸdziernika odby³ siê pokaz prasowy najnowszej wersji SOLIDWORKS 2018. I chocia¿ o najwa¿niejszych nowoœciach systemu wspomnia³em w notatce sporz¹dzonej po „prapremierze” maj¹cej miejsce na tegorocznych targach TOOLEX (link tutaj), to dysponuj¹c obecnie wiêksz¹ wiedz¹, pokuszê siê o uzupe³nienie poprzedniej informacji

 

Pi¹tek, 20.10.2017 r.

Radeon Pro Software Crimson ReLive Edition 17.10

Firma AMD udostêpni³a kolejn¹ du¿¹ aktualizacjê oprogramowania dla deweloperów, czyli pakiet Radeon Pro Software Crimson ReLive Edition 17.10 dla kart graficznych Radeon Pro WX 9100 oraz Radeon Vega Frontier Edition. Pojawi³y siê w nim kolejne nowe funkcje i usprawnienia wydajnoœciowe dla bazuj¹cego na zasadach fizyki silnika renderuj¹cego Radeon ProRender

 

Wtorek, 17.10.2017 r.

ZWCAD 2018

To ju¿ nie jest wersja beta: z koñcem wrzeœnia udostêpniony zosta³ nowy ZWCAD 2018. Z przyjemnoœci¹ prezentujemy jego oficjaln¹ wersjê

 

Czwartek, 12.10.2017 r.

TOOLEX 2017 – jubileuszowy sukces

10. edycja Miêdzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzêdzi i Technologii Obróbki TOOLEX, jak przysta³o na jubilata, wypad³a okazale. Doceniane przez specjalistów i wysoko oceniane pod wzglêdem efektywnoœci i merytoryki targi by³y imponuj¹ce: blisko 500 Wystawców z 14 krajów, reprezentuj¹cych prawie 600 œwiatowych marek, zaprezentowa³o nowoœci z bran¿y na powierzchni 15 tys. m kw. (...)

 

Œroda, 11.10.2017 r.

Solid Edge ST 10 razy cztery...

Siemens Industry Software i Cador Consulting serdecznie zapraszaj¹ na 4 webinaria prezentuj¹ce zmiany i nowoœci SE ST10. Najbli¿szy ju¿ jutro!

 

Wtorek, 10.10.2017 r.

XXIV Konferencja U¿ytkowników SIMULII

Zaledwie kilka dni dzieli nas od rozpoczêcia XXIV Konferencji U¿ytkowników SIMULII (dawniej „U¿ytkowników Abaqus”), która ma w Polsce ju¿ ponad dwudziestoletni¹ tradycjê i co roku stanowi niepowtarzaln¹ okazjê do wymiany doœwiadczeñ

 

Wtorek, 3.10.2017 r.

Najwiêksze wyzwanie? Praca
z zaimportowanymi danymi...

Jak podaje firma Siemens PLM Software, w jednej z ankiet przeprowadzonych ostatnio wœród u¿ytków oprogramowania CAD, ponad po³owa respondentów wskaza³a pracê z zaimportowanymi danymi jako jedno z piêciu najwiêkszych wyzwañ...

 

Wtorek, 26.09.2017 r.

Jubileuszowa edycja targów TOOLEX

Tylko tydzieñ dzieli nas od jubileuszowej 10. edycji Miêdzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzêdzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2017. W dniach 3-5 paŸdziernika 2017 w sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia odbêd¹ siê tak¿e Targi Olejów, Smarów i P³ynów Technologicznych dla Przemys³u OILexpo oraz Targi Metod i Narzêdzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA. Takie po³¹czenie ró¿nych tematów targowych tworzy doskona³¹ platformê wymiany informacji, doœwiadczeñ i opinii oraz daje mo¿liwoœæ spotkañ i pozyskania zamówieñ w jednym miejscu i czasie

 

Poniedzia³ek, 25.09.2017 r.

CadMouse Wireless to nowy standard dla mobilnych stacji roboczych

Pierwsza na œwiecie mysz dedykowana dla profesjonalistów CAD w kompaktowej, bezprzewodowej wersji

 

Pi¹tek, 22.09.2017 r.

DPS Forum 2017 – znamy program najwiêkszego spotkania u¿ytkowników SOLIDWORKS
w Polsce

Nowoœci SOLIDWORKS 2018, premiera samochodu stylistyk¹ nawi¹zuj¹cego do kultowej Syreny, wyk³ady inspiruj¹cych ludzi z bran¿y in¿ynierskiej i warsztaty dla uczestników – to tylko czêœæ programu tegorocznego DPS Forum, najwiêkszego w Polsce spotkania u¿ytkowników SOLIDWORKS. Trwa rejestracja na konferencjê, która odbêdzie siê 18 paŸdziernika na Stadionie Narodowym w Warszawie

 

Poniedzia³ek, 26.06.2017 r.

NX CAD/CAM/CAE
podczas AMM 2017

Wychodz¹c naprzeciw rosn¹cemu zainteresowaniu technologiami przyrostowymi i dynamicznie rozrastaj¹cemu siê gronu u¿ytkowników, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (CAMT-FPC), bazuj¹c na swoim doœwiadczeniu, wiedzy i pozycji w Polsce podjê³o siê organizacji spotkania obecnych i przysz³ych u¿ytkowników technologii Additive Manufacturing (AM). Pierwsze spotkanie Additive Manufacturing Meeting 2017 (AMM2017) odbêdzie siê we Wroc³awiu, w najbli¿szy pi¹tek 30 czerwca 2017 r. Podczas konferencji firma CAMdivision zaprezentuje m.in. nowoczesne metody wytwarzania czêœci z wykorzystaniem druku 3D w NX CAD/CAM/CAE

 

Pi¹tek, 23.06.2017 r.

iF DESIGN AWARD 2017:
nagrody dla 3Dconnexion

CadMouse 3Dconnexion iF DESIGN nagroda award

W ramach tegorocznej imprezy iF DESIGN AWARD 2017 nagrodzone zosta³y m.in. rozwi¹zania firmy 3Dconnexion – œwiatowego dostawcy urz¹dzeñ do nawigacji w 2D i 3D. W ramach dyscypliny Projektowanie Produktów i kategorii: Akcesoria Komputerowe, dwa produkty z oferty firmy 3Dconnexion – SpaceMouse Enterprise i CadMouse – zaimponowa³y 58 miêdzynarodowym ekspertom zasiadaj¹cym w jury, którzy byli pod du¿ym wra¿eniem wysokiej jakoœci i ergonomii urz¹dzeñ

 

Pi¹tek, 19.05.2017 r.

Siemens finalizuje przejêcie firmy Mentor Graphics

Siemens znacz¹co wzmacnia swoj¹ pozycjê w bran¿y rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ w segmencie projektowania uk³adów scalonych oraz oprogramowania wbudowanego. Dziêki sfinalizowaniu transakcji przejêcia firmy Mentor Graphics Corporation (Mentor) – lidera w dziedzinie oprogramowania do automatyzacji procesów projektowania urz¹dzeñ elektronicznych (EDA – Electronic Design Automation) – Siemens kontynuuje realizacjê strategii oferowania jak najwiêkszych korzyœci klientom wykorzystuj¹cym zarówno narzêdzia do projektowania uk³adów elektronicznych, jak i obwodów scalonych

 

Œroda, 10.05.2017

BricsCAD V17.2.04-1

Dostêpna jest nowa aktualizacja oprogramowania BricsCAD V17

 

Œroda, 10.05.2017

Siemens addytywnie – nowa platforma on-line ju¿ wkrótce!

W ramach kompleksowej wizji dostarczania jak najbardziej kompletnego zestawu narzêdzi wspieraj¹cych globaln¹ bran¿ê obróbki addytywnej, Siemens zaprezentowa³ plany nowej platformy wspó³pracy online, stworzonej w celu zaoferowania œwiatowemu przemys³owi mo¿liwoœci projektowania produktów i drukowania 3D na ¿¹danie

 

Wtorek, 9.05.2017 r.

Usprawnianie procesu programowania obróbek
dla maszyn CNC

Zapraszamy Pañstwa na kolejne spotkanie z rozwi¹zaniami opartymi o NX CAD/CAM/CAE. Ju¿ w najbli¿szy czwartek, 11 maja br., bêdzie mia³ miejsce webinar poœwiêcony nowoœciom i zmianom dokonywanym w module frezowania NX CAM

 

Poniedzia³ek, 8.05.2017 r.

Trwa³oœæ po³¹czeñ spawanych

Firma Budsoft razem z Dassault Systemes i Instytutem Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej zapraszaj¹ na ca³odniowe seminarium nt. „Trwa³oœæ po³¹czeñ spawanych: Nowe metody – Nowe narzêdzia – Nowe mo¿liwoœci” , które poœwiêcone bêdzie najnowszym metodom obliczania wytrzyma³oœci zmêczeniowej po³¹czeñ spawanych. Odbêdzie siê ono 13 czerwca br. w Krakowie, w siedzibie firmy Dassault Systèmes Polska

 

Czwartek, 20.04.2017 r.

Nowy Solid Edge – kolejna ods³ona Synchronous Technology

Solid Edge z Technologi¹ Synchroniczn¹ sprawia, ¿e tworzenie i edycja modeli 3D CAD jest szybsza i ³atwiejsza. Technologia Synchroniczna ³¹czy w sobie szybkoœæ i elastycznoœæ modelowania bezpoœredniego z kontrol¹ projektowania parametrycznego

 

Czwartek, 20.04.2017 r.

Platforma 3DEXPERIENCE
i konkurs SpaceX Hyperloop Pod

Wirtualne technologie pozwalaj¹ trzem najlepszym studenckim zespo³om projektowym bior¹cym udzia³ w konkursie na zaprojektowanie i rozwijanie prototypów oferuj¹cych nowe mo¿liwoœci

 

Wtorek, 11.04.2017 r.

Zwiêksz produktywnoœæ narzêdziowni dziêki wirtualizacji!

Firmy Siemens Industry Software i CAMdivision Sp. z o.o. zapraszaj¹ na webinar dotycz¹cy wykorzystania rozwi¹zañ NX MOLD & TEAMCENTER w kontekœcie projektowania oprzyrz¹dowania. Webinar odbêdzie siê w czwartek, 20 kwietnia, o godzinie 10.00...

 

Wtorek, 11.04.2017 r.

BricsCAD taniej dziêki akcji „Zaprojektowane w BricsCAD”

„Zaprojektowane w BricsCAD” to mo¿liwoœæ zaprezentowania projektu – mechanicznego, instalacyjno-przemys³owego, architektonicznego, budowlanego, drogowego (i innych) – w dowolny sposób, w postaci zrzutu ekranowego, zdjêcia, animacji, filmu lub prezentacji

CADblog i BricsCAD CAD 2D/3D

 

Poniedzia³ek, 3.04.2017 r.

DS Virtual Vision – nowe oblicze 3DEXPERIENCE

Wraz z premier¹ SUV-a DS 7 CROSSBACK, marka samochodowa DS ca³kowicie odmienia wizytê w salonie samochodowym i proces wyboru samochodu, wprowadzaj¹c nowe doœwiadczenie „DS Virtual Vision”

 

Poniedzia³ek, 27.03.2017 r.

Wiosenna promocja Szansy

Spó³ka Szansa przygotowa³a wiosenn¹ promocjê, dziêki której, kupuj¹c ZWCAD-a 2017 – do koñca kwietnia br. – mo¿na uzyskaæ bezp³atn¹ aktualizacjê do wersji 2018!

 

Poniedzia³ek, 27.03.2017 r.

NX CAM Virtual Machine
– nowa ksi¹¿ka ju¿ dostêpna!

Nak³adem firmy CAMdivision wydana zosta³a nowa pozycja z serii CAMdivision Library. Tym razem publikacja dotyczy NX CAM, a koncentruje siê na module Manufacturing. Fragment ksi¹¿ki bêdzie dostêpny wraz z e-wydaniem CADblog.pl nr 3-4/2017

 

Pi¹tek, 24.03.2017 r.

Najwy¿szy czas:
BricsCAD ma swój blog tematyczny

Z dniem 7 marca br. dotar³a do mnie (za poœrednictwem FB) informacja, i¿ Bricscad doczeka³ siê swojego tematycznego bloga – bêdzie to najprawdopodobniej naj³atwiej dostêpne Ÿród³o informacji o nowoœciach systemu. Co ciekawe, blog dzia³a ju¿ od lutego 2016 roku – o czym œwiadczy pierwszy znaleziony na nim wpis...

 

Poniedzia³ek, 20.03.2017 r.

BenQ PD2700Q dla designerów
– 27 cali QHD z Dual View

Marzec 2017 - BenQ oferuje w Polsce nowy 27 calowy monitor z serii dla projektantów (PD – Pro Designers) – model PD2700Q – przeznaczony dla projektantów grafiki, animacji i CAD/CAM. Monitor ma matrycê IPS o rozdzielczoœci QHD (2560x1440), jasnoœci 350 nitów i kontraœcie 1000:1. 10-bitowa obs³uga kolorów umo¿liwia wyœwietlenie 1,07 mld barw i umo¿liwia 100% zgodnoœæ z palet¹ SRGB i Rec. 709

 

Wtorek, 28.02.2017 r.

3DEXPERIENCE i HTC Vive
Business Edition

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, jeden ze œwiatowych liderów w dziedzinie oprogramowania projektowego 3D oraz rozwi¹zañ 3D Digital Mock Up i oprogramowania do zarz¹dzania cyklem ¿ycia produktu (PLM), poinformowa³a, ¿e u¿ytkownicy platformy 3DEXPERIENCE mog¹ ju¿ ogl¹daæ, badaæ i walidowaæ projekty w immersyjnej rzeczywistoœci wirtualnej na ka¿dym etapie procesu rozwoju produktu dziêki systemowi wirtualnej rzeczywistoœci HTC Vive Business Edition. Rozwi¹zanie to otwiera nowe mo¿liwoœci w zakresie udoskonalania doœwiadczeñ klienta...

 

Poniedzia³ek, 27.02.2017 r.

Dwa 32” monitory BenQ dla projektantów z funkcj¹ DualView

BenQ wprowadzi³ na polski rynek dwa nowe 32 calowe monitory z serii PD (Pro Design) przeznaczonej dla projektantów grafiki, animacji i CAD/CAM – model QHD BenQ PD3200Q (jego test niebawem na CADblog.pl) i UHD – BenQ3200U. BenQ PD3200Q ma matrycê VA o rozdzielczoœci QHD (2560x1440), jasnoœci 300 nitów i kontraœcie 3000:1, a model BenQ PD3200U – matrycê IPS o rozdzielczoœci UHD (3840x2160), jasnoœci 350 nitów i kontraœcie 1000:1. Obydwie matryce zapewniaj¹ k¹ty widzenia 178°/178°, czas reakcji 2 ms (GtG), 10 bitow¹ obs³ugê kolorów i 100% zgodnoœci z palet¹ Rec. 709 i sRGB...

 

Czwartek, 9.02.2017 r.

Top Ten i nowoœci
SOLIDWORKS 2018

Wczoraj, tj. w œrodê 8.02.2017 roku zakoñczy³a siê kolejna edycja corocznej konferencji SOLIDWORKS World, jednego z najwiêkszych wydarzeñ w bran¿y CAD... #SWW17

 

Czwartek, 9.02.2017 r.

Lenovo prezentuje nowe produkty,
w tym mobiln¹ stacjê robocz¹ wspieraj¹c¹ rozwi¹zania VR

Dzia³ stacji roboczych Lenovo zaprezentowa³ na targach SOLIDWORKS World 2017 trzy nowe modele. Odwiedzaj¹cy stoisko Lenovo mogli obejrzeæ premierowe modele Lenovo ThinkPad P51s i P51
– p³askie i lekkie stacje robocze wyposa¿one w najnowszy procesor graficzny NVIDIA Quadro do komputerów przenoœnych, a tak¿e przystosowan¹ do obs³ugi funkcji rzeczywistoœci wirtualnej (VR) stacjê robocz¹ ThinkPad P71...

 

Czwartek, 9.02.2017 r.

CAMdivision Sp. z o.o.
– Top Partner in Poland!

Na dorocznej konferencji partnerów biznesowych firmy Siemens PLM Software z regionu EMEA: EPLS – EMEA Partner Leadership Summit 2017, która odby³a siê w Bukareszcie w dniach 31.01-01.02 2017 r., CAMdivision Sp. z o.o. otrzyma³a kolejne wyró¿nienie: „Top Partner in Poland FY16”!

 

Œroda, 8.02.2017 r.

Krytyczna poprawka
dla DraftSight

Firma Dassault Systemes – producent bezp³atnego systemu CAD 2D, jakim jest DraftSight – poinformowa³a, ¿e w zwi¹zku z wygaœniêciem certyfikatu Windows dla wersji x32 i x64, oprogramowanie mo¿e przestaæ dzia³aæ...

 

Pi¹tek, 20.01.2017 r.

Warsztaty druku 3D dla firm

Firma OMNI3D Sp. z o.o. zaprasza na bezp³atne Warsztaty Druku 3D. Warsztaty maj¹ na celu przybli¿enie uczestnikom tematyki druku 3D i sposobów jego wykorzystania w przemyœle (efektem czego jest obni¿anie kosztów), a tak¿e nabycie praktycznych umiejêtnoœci z zakresu przygotowania pliku do druku czy obs³ugi drukarki 3D

 

Czwartek, 19.01.2017 r.

Inteligentny kursor
po raz kolejny

W tak zaawansowanej formie pierwszy raz pojawi³ siê wraz z aktualizacj¹ BricsCAD V16.2. Kolejny raz – w nowej wersji BricsCAD V17. Czym jest inteligentny kursor, zwany tak¿e „Quad™”?

 

Czwartek, 12.01.2017 r.

Obróbka materia³ów twardych

Ju¿ za niespe³na tydzieñ, 18 stycznia br. w Pleszewie, odbêdzie siê seminarium technologiczne poœwiêcone obróbce materia³ów twardych. Mocnym akcentem wydarzenia bêd¹ pokazy obróbki na maszynach CNC (DMG MORI) z wykorzystaniem oprogramowania NX CAM VoluMill

 

Œroda, 11.01.2017 r.

SOLIDWORKS World 2017 – znamy ju¿ kluczowych prelegentów

Podczas tegorocznej konferencji u¿ytkowników oprogramowania SOLIDWORKS, która odbêdzie siê w dniach 5-8.02.2017 w Los Angeles, podobnie jak w ubieg³ych latach uczestnicy sesji generalnych bêd¹ mieli okazjê wys³uchaæ wyst¹pieñ interesuj¹cych zaproszonych goœci...

 

Œroda, 11.01.2017 r.

Trzy Dni Druku 3D

Wed³ug analityków z firmy Canalys, szybko rosn¹cy rynek druku przestrzennego (w tym sprzeda¿ drukarek 3D, materia³ów i zwi¹zanych z nimi us³ug) w 2018 r. osi¹gnie wartoœæ 16,2 mld dol., co oznacza³oby w najbli¿szych latach œredni, roczny wzrost o 45,7%. Równie dynamicznie rozwijaj¹ siê Dni Druku 3D

 

Poniedzia³ek, 9.01.2017 r.

Wizja „Przemys³u 4.0”
a rzeczywistoϾ

W badaniu zleconym przez Dassault Systèmes, IDC analizuje inicjatywy Przemys³u 4.0 oraz przedstawia zalecenia dla niemieckich firm. Brak wspó³pracy w ramach ³añcucha wartoœci dodanych zmniejsza ich obroty...

 

Czwartek, 5.01.2017 r.

Vega: nowa architektura uk³adów graficznych AMD

Z pocz¹tkiem br. firma AMD ujawni³a pierwsze szczegó³y na temat architektury uk³adów graficznych nastêpnej generacji, czyli rodziny Vega. Architektura ta opracowywana jest od 5 lat i ma na celu zapewniæ nowe mo¿liwoœci w profesjonalnym projektowaniu, uczeniu maszynowym i grach komputerowych, jakim tradycyjne rozwi¹zania nie by³y w stanie efektywnie sprostaæ

 

Pi¹tek, 30.12.2016 r.

Simpoe-Mold w wersji standalone

Simpoe-Mold to samodzielne narzêdzie, które przeznaczone jest do symulacji wtrysku polimerów. Dziêki Simpoe-Mold mo¿liwe jest prowadzenie analiz ca³ego procesu produkcji czêœci z tworzyw sztucznych metod¹ wtryskow¹, pocz¹wszy od wype³niania gniazda formy, przez docisk, analizê odkszta³ceñ do analizy ch³odzenia, wliczaj¹c analizê konformalnego uk³adu ch³odzenia

 

Czwartek, 29.12.2016 r.

NX CAM Virtual Machine – nowa ksi¹¿ka ju¿ w drukarni!

(...) Firma CAMdivision Sp. z o.o., pierwszy platynowy partner handlowy Siemens Industry Software w Polsce, jakiœ czas temu zdecydowa³a siê opublikowaæ bezp³atne podrêczniki do NX CAD/CAM, bez wzglêdu na niedowierzanie i telefony od obecnych/dawnych przyjació³ daj¹cych do zrozumienia, ¿e lepiej wstrzymaæ siê od tak daleko posuniêtych dzia³añ „szkodz¹cych” szeroko pojêtemu rynkowi „kserokopiarek”…

 

Wtorek, 20.12.2016 r.

ZWCAD 2017 SP 1.3

O nowoœciach w ZWCAD 2017 pisaliœmy ju¿ tutaj. Natomiast przed kilkoma dniami dystrybutor tego oprogramowania w Polsce, firma „Us³ugi informatyczne Szansa”, poinformowa³a o pojawieniu siê nowego wydania SP1.3, które przynios³o ze sob¹ kolejne usprawnienia

 

Poniedzia³ek, 19.12.2016 r.

Sheet Metal i BricsCAD V17

Niewiele systemów CAD z porównywalnego przedzia³u cenowego mo¿e zaoferowaæ swoim u¿ytkownikom wyspecjalizowane modu³y do Sheet Metal. Jednym z nich jest BricsCAD, którego najnowsza wersja V17 przynosi kilka usprawnieñ tak¿e w tym obszarze...

[video]

 

Pi¹tek, 16.12.2016 r.

Jest SimLab 7.2 PL

SimLab to aplikacja do komponowania scen 3D, tworzenia renderingów, animacji, symulacji i dzielenia siê modelami 3D w formacie 3D PDF, WebGL lub iOS i Android. Przeznaczona jest zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych u¿ytkowników, w bardzo przystêpnej cenie

 

Pi¹tek, 9.12.2016 r.

Adwentowa akcja SOLIDWORKS

Jeszcze nie jest za póŸno, nadal mo¿na do³¹czyæ do akcji adwentowej SOLIDWORKS!

 

Pi¹tek, 8.12.2016 r.

Siemens przej¹³ Mentor Graphics

Realizuj¹c strategiê Vision 2020, firma Siemens przekszta³ca siê w cyfrowe przedsiêbiorstwo przemys³owe i rozszerza swój portfel przemys³owego oprogramowania. Firmy Siemens i Mentor Graphics poinformowa³y o fuzji, w ramach której Siemens przejmie t¹ drug¹, p³ac¹c gotówk¹ 37,25 dolara za akcjê (co daje wartoœæ nabywanego przedsiêbiorstwa równ¹ 4,5 mld dolarów)...

 

Pi¹tek, 9.12.2016 r.

BricsCAD Communicator w akcji

Na raczkuj¹cym CADblogTV na YouTube pojawi³ siê krótki film, stanowi¹cy uzupe³nienie artyku³u o imporcie z³o¿eñ w formatach MCAD do œrodowiska BricsCAD V17

[video]

 

Czwartek, 8.12.2016 r.

Nowy DraftSight 2017

Przed kilkoma dniami udostêpniona zosta³a nowa wersja popularnego systemu CAD 2D, jakim jest DraftSight. Jego najnowsza ods³ona doczeka³a siê wielu nowoœci, ale cieszyæ siê z nich bêd¹ przede wszystkim u¿ytkownicy odp³atnych wersji...

[video]

 

Czwartek, 8.12.2016 r.

Kolejny konkurent AutoCAD'a LT
– GstarCAD 2017 ju¿ dostêpny

GstarCAD 2017 jest ju¿ oficjalnie dostêpny. Ten ciesz¹cy siê popularnoœci¹ uniwersalny program CAD zosta³ w du¿ym stopniu ulepszony i wyposa¿ony w wiele innowacyjnych narzêdzi. Dziêki nowym mo¿liwoœciom projektowym oraz wieczystym licencjom mo¿e staæ siê groŸnym konkurentem dla AutoCAD LT 2017. Wszyscy u¿ytkownicy najnowszej wersji GstarCAD, bez wzglêdu na poziom zaawansowania oraz bran¿ê, mog¹ liczyæ na znaczny wzrost szybkoœci i wygody w trakcie projektowania

[video]

 

Pi¹tek, 2.12.2016 r.

Renault i 3DEXPERIENCE

Firma Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, jeden ze œwiatowych liderów w dziedzinie oprogramowania projektowego 3D oraz rozwi¹zañ 3D Digital Mock Up i oprogramowania do zarz¹dzania cyklem ¿ycia produktu (PLM), poinformowa³a 30.11 br., ¿e liczba u¿ytkowników jej platformy 3DEXPERIENCE w Grupie Renault przekroczy³a dziesiêæ tysiêcy. NajwyraŸniej producent trzech milionów pojazdów rocznie doceni³ platformê za nowy, niezawodny proces rozwoju produktu, który Renault zastosowa³o we wszystkich swoich lokalizacjach i we wszystkich markach – Renault, Dacia i Renault Samsung Motors

 

Œroda, 23.11.2016 r.

Wideo-nowoœci DS SOLIDWORKS 2017

Co prawda w najnowszej wersji systemu CAD 3D DS SOLIDWORKS nie znajdziemy rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na realizacjê i edycjê filmów (chocia¿ animacje na potrzeby projektowe oczywiœcie mo¿emy tworzyæ), ale firma DPS Software na swoim kanale YouTube udostêpni³a cykl filmów prezentuj¹cych nowe funkcjonalnoœci dostêpne w SOLIDWORKS

 

Poniedzia³ek, 21.11.2016 r.

Firmy TRUMPF i Siemens
pionierami industrializacji technologii obróbki addytywnej

TRUMPF i Siemens zaoferuj¹ oprogramowanie pozwalaj¹ce na optymalizacjê i usprawnienie procesu obróbki addytywnej komponentów metalowych z wykorzystaniem drukarek firmy TRUMPF – od fazy projektowania, a¿ po druk 3D

 

Czwartek, 10.11.2016 r.

Co nowego przynosi V17

Doczekaliœmy siê zapowiadanej najnowszej wersji systemu BricsCAD. U¿ytkownicy znajd¹ w niej sporo istotnych usprawnieñ, a tak¿e ca³kiem nowych rozwi¹zañ

[video]

 

Aktualnoœci    1 | 2 | 3 | 4 | ...     | CADblog.pl na Facebook |

Materia³y video, podrêczniki i inne do pobrania...

•  Bezp³atne podrêczniki do Solid Edge & ST i do NX & ST...

   

• Podrêcznik u¿ytkownika
darmowego CAD 2D DraftSight

 657-285-9743

| pobierz |

• Podrêcznik u¿ytkownika
darmowego Solid Edge 2D Drafting

 731-512-3227

| pobierz |

 

 


> Blogosfera    1 | 2 | 3 | 4 | ... 

Czwartek, 12.07.2018 r.

Powrót do... gara¿u?

Gara¿ firmy HDWspó³czesny przemys³ coraz czêœciej staje przed wyzwaniem, jakim jest personalizacja. Nie jest to jeszcze oczywiœcie dominuj¹cy trend, ale coraz czêœciej klienci szukaj¹ mo¿liwoœci „dopasowania” produktu do swoich oczekiwañ, preferencji etc. Dzieje siê tak nawet w przypadku masowej produkcji, chocia¿ jeszcze (pytanie: jak d³ugo?) w ograniczonym zakresie; standardem sta³y siê przecie¿ konfiguratory modeli nowych samochodów – korzystaj¹c z aplikacji mobilnej w swoim telefonie, ka¿dy potencjalny klient mo¿e dostosowaæ chocia¿by najtañszy dostêpny na rynku samochód do swoich potrzeb, nawet jeœli ogranicz¹ siê one g³ównie do wra¿eñ estetycznych (kolor tapicerki, lakier nadwozia, felgi, detale wyposa¿enia wnêtrza etc.). A produkowane na masow¹ skalê ró¿nego rodzaju „etui” i pokrowce na smartfony? I o ile trudno wyobraziæ sobie we wspó³czesnym œwiecie „gara¿ow¹” produkcjê samochodów, o tyle w przypadku wspomnianych pokrowców, czy innych drobnych gad¿etów, jeszcze nigdy nie by³o to tak ³atwe, jak obecnie. £atwe za spraw¹ rozwoju IT i wspó³czesnych metod wytwarzania, o czym za chwilê...

 

Œroda, 11.07.2018 r.

Druk 3D w ochronie prywatnoœci

Przed kilkoma dniami na stronie 3Dwpraktyce.pl pojawi³ siê kolejny artyku³ z cyklu „projekt tygodnia”. Moj¹ uwagê zwróci³a opisana w nim przes³ona na kamerê internetow¹ laptopa...

 

Wtorek, 26.06.2018 r.

Nesting w ZWCAD?
Teraz to mo¿liwe...

Firma Us³ugi Informatyczne „Szansa” poinformowa³a o udostêpnieniu nowej nak³adki na ZWCAD, przeznaczonej do automatycznego optymalnego uk³adania elementów na arkuszu. Ograniczeniem obecnej wersji ZWNesting jest koniecznoœæ stosowania prostok¹tnego arkusza, gdy¿ obroty elementów nie s¹ jeszcze obs³ugiwane. Ograniczenie to zostanie zapewne wyeliminowane w jednej z najbli¿szych aktualizacji

 

Poniedzia³ek, 25.06.2018 r.

Rapid Mold, czyli... gotowa konfiguracja NX Mold Wizard

Na polskim rynku jest obecnie dostêpnych kilkanaœcie programów wspomagaj¹cych pracê in¿yniersk¹ w zakresie tworzenia modeli przestrzennych (3D). Wiêkszoœæ systemów umo¿liwia standardowe tworzenie konstrukcji, bez wykorzystania autoryzacji pewnych powtarzalnych procesów. Doskona³ym przyk³adem takich konstrukcji s¹ formy wtryskowe...

 

Poniedzia³ek, 11.06.2018 r.

Kishore Boyalakuntla
przechodzi do RIZE

Gdy w serwisie TenLinks.com zobaczy³em krótk¹ informacjê prasow¹ pod tym tytu³em, przetar³em oczy ze zdumienia. Prawie ca³a moja historia spotkañ z SolidWorks – przynajmniej od momentu powstania CADblog.pl – wi¹za³a siê z osob¹ Kishore'a, poczynaj¹c od wyjazdu na konferencjê SWW 2009, a na rozmowie podczas ostatniej koñcz¹c. Koniec pewnej epoki?

 

Czwartek, 17.05.2018 r.
Zmiany na stronie, e-wydanie
i RODO

Ogl¹daj¹ Pañstwo pierwsz¹ „przymiarkê” do zmiany layoutu naszego serwisu/bloga/portalu (niepotrzebne skreœliæ ;). Wiêksze bêd¹ mia³y zapewne miejsce w po³owie roku (a bêd¹ zwi¹zane z przejœciem na inn¹ – szybsz¹ i bardziej interaktywn¹ – platformê). Na razie, od dekady, CADblog.pl oparty jest na „czystym” HTML, a realizowany na starym, poczciwym FrontPage Microsoftu. Dekada w œwiecie rozwi¹zañ IT to ju¿ ca³a epoka, ale w tym przypadku w redakcji niechêæ do zmian okaza³a siê zdumiewaj¹ca... Mimo „rozje¿d¿aj¹cych siê” elementów graficznych za³o¿enie, ¿e „skoro ogl¹dalnoœæ roœnie, to czy jest sens coœ zmieniaæ” œwiêci³o swoje triumfy. Przyszed³ jednak wreszcie czas na rzeczone zmiany, choæby w myœl zasady, ¿e ten, kto stoi w miejscu, gdy inni pêdz¹ naprzód – tak naprawdê siê cofa...

 

Czwartek, 26.04.2018 r.

Przeczyta³em „Raport techniczny”

Zapewne niektórzy z Pañstwa pamiêtaj¹ mój wpis (z wrzeœnia 2013 roku) dotycz¹cy zastosowania systemów in¿ynierskich w badaniach przyczyn katastrof lotniczych. Pisa³em wtedy m.in.: „(...) Czy przegl¹dali Pañstwo raport komisji Millera? Ponad 300 stron raportu i ponad 100 za³¹cznika, i ani s³owa o komputerowej symulacji rozpadu samolotu, symulacji uszkodzenia skrzyd³a na skutek uderzenia w drzewo, nic. W ogóle w dokumentach owych ani razu nie pojawia siê zwrot „symulacja”, „symulacji”, „MES” (to ostatnie to ju¿ wpisa³em niemal¿e dla ¿artu). Podobnie w dokumencie MAK (…) nie ma œladu pos³ugiwania siê jakimkolwiek oprogramowaniem...”

 

Wielki Czwartek, 29.03.2018 r.

Na Wielkanoc
artyku³ wstêpny z e-wydania (25-26) 2017/2018 dostêpnego tutaj

„Doczekaliœmy siê polskiego systemu broni strzeleckiej...”. Dok³adnie tymi s³owami, rok temu (sic!) rozpoczyna³em artyku³ wstêpny e-wydania. Up³yn¹³ szmat czasu – MSBS (bêd¹cy wtedy tematem numeru) zd¹¿y³ zadomowiæ siê w armii pod oficjaln¹ nazw¹ „Grot” (zgrabnie i groŸnie, prawda?) – i przyznam szczerze, ¿e chyba nawet nie zdawa³em sobie sprawy z tego, ¿e... to ju¿ tyle miesiêcy

 

Czwartek, 22.03.2018 r.

M¹drzejsze od... Cury?

Nie bêdzie tu mowy ani o kurze, ani o jajku, ale o... alternatywie dla firmowanego przez Ultimakera oprogramowania do obs³ugi drukarek 3D. Dlaczego trzeba czasem siêgn¹æ po alternatywê? Otó¿ bezp³atna Cura 3D (dostêpna tutaj) potrafi... nie uruchomiæ siê na niektórych komputerach. Czasem chodzi o konflikt z zainstalowanym bezp³atnym FreeCAD, czasem konflikty dotycz¹ innego zainstalowanego w systemie oprogramowania. Co wtedy? Proponujê siêgn¹æ po... Repetier-Host

 

Wtorek, 20.03.2018 r.

„Zielone” klocki

Ju¿ w tym roku do sprzeda¿y trafi¹ pierwsze klocki LEGO zrobione z materia³ów... pochodzenia roœlinnego

Jak zapowiadaj¹ przedstawiciele duñskiej firmy, jest to element zakrojonej na szersz¹ skalê strategii maj¹cej przynieœæ redukcjê wytwarzania i wykorzystywania w procesie produkcji materia³ów szkodliwych dla œrodowiska. Do roku 2030 LEGO ma zamiar produkowaæ nie tylko swoje klocki, ale tak¿e wszelkiego rodzaju opakowania – z materia³ów biodegradowalnych (i dotyczy to nie tyle tekturowych pude³ek, co np. torebek z segregowanymi elementami z klocków wchodz¹cymi w sk³ad sprzedawanych przez firmê zestawów).
Pierwszymi biodegradowalnymi klockami bêd¹... wszelkie elementy odwzorowuj¹ce naturalne œrodowisko: zielone p³ytki konstrukcyjne, imitacje roœlin etc.

 

Wtorek, 6.03.2018 r.

RUBIC.OMM – polski pogromca bezdro¿y

„Rozejrza³em siê dooko³a i nie mog³em znaleŸæ dla siebie samochodu, o którym marzy³em. Dlatego podj¹³em decyzjê, ¿e... zbudujê go sam” – te s³owa wypowiedziane przez Ferdynanda Porsche'a znajdziemy jako swoiste motto na stronie polskiej firmy zajmuj¹cej siê serwisowaniem samochodów terenowych, projektowaniem i produkcj¹ tzw. „ramoklatek” na potrzeby rajdowych konstrukcji terenowych, a ostatnio – tak¿e produkcj¹ dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych XTR-1 (bazuj¹cego na klatce RUBIC.OMM). Dokonania m³odego zespo³u naprawdê robi¹ wra¿enie, zreszt¹, zobaczcie Pañstwo sami...

 

Œroda, 28.02.2018 r.

AM (Additive Manufacturing)
w ka¿dym domu?

To tytu³ zdecydowanie na wyrost, ale z drugiej strony... czy maj¹ Pañstwo œwiadomoœæ, ¿e drukarkê 3D (bazuj¹c¹ na sprawdzonej, prostej i doœæ skutecznej konstrukcji Józefa Prusy) mo¿na mieæ w domu za nieca³e 99 euro? Gdy pod wp³ywem rosn¹cej popularnoœci technologii wytwarzania przyrostowego ponownie zainteresowa³em siê rozwi¹zaniami do druku 3D (ale raczej w kontekœcie prototypowania, ni¿ produkcji), nie przypuszcza³em, ¿e w ci¹gu zaledwie kilku lat ceny urz¹dzeñ osi¹gn¹ tak niski poziom. W du¿ej mierze za spraw¹ „chiñskiego smoka”, ale nie zmienia to faktu, i¿ tak siê sta³o...

 

Wtorek, 27.02.2018 r.

Bêdzie, albo nie bêdzie...
w SOLIDWORKS 2019

Ka¿da konferencja SOLIDWORKS World stanowi doskona³¹ okazjê do poznania nowoœci planowanych w kolejnej edycji DS SOLIDWORKS. Mamy za sob¹ #SWW2018, tak wiêc wiemy, czego mo¿emy siê spodziewaæ w kolejnej ods³onie tego popularnego systemu CAD 3D. Nie oznacza to jednak, i¿ wszystko, co zaprezentowano, trafi do „produkcyjnej” wersji i ¿e bêdzie dzia³aæ dok³adnie tak, jak to zademonstrowano podczas sesji generalnych i tematycznych tegorocznego wydarzenia...

 

Poniedzia³ek, 26.02.2018 r.

W oczekiwaniu
na Solid Edge ST11

To, co Ralph Grabowski wyrazi³ w swoim ostatnio opublikowanym wydaniu upFront.e-zine, sygnalizowa³em ju¿ wczeœniej na ³amach CADblog.pl: w historii rozwoju systemów CAD bez problemu wska¿emy okresy stagnacji, jak i tzw. „kamienie milowe”, kiedy to dokonywa³y siê niemal¿e rewolucyjne zmiany w podejœciu do projektowania. Tak by³o w 1986 roku, kiedy PTC zademonstrowa³a parametryczny MCAD bazuj¹cy na historii operacji, tak by³o niespe³na 10 lat póŸniej, kiedy SOLIDWORKS przedstawi³ system CAD pracuj¹cy w œrodowisku Windows, tak by³o w 2007 roku, gdy firma SpaceClaim „odœwie¿y³a” ideê modelowania bezpoœredniego – co zaowocowa³o w poœredni sposób m.in. rewolucyjn¹ Technologi¹ Synchroniczn¹ dostêpn¹ w rozwi¹zaniach Siemens PLM Software. Jak s³usznie wskazuje Ralph Grabowski, 2015 rok mo¿na uznaæ za datê narodzin nowego trendu, który jest obecny w rozwi¹zaniach uznanych producentów; zaczêto ³¹czyæ ze sob¹ modelowanie oparte na bry³ach i siatkach typu mesh...

 

Œroda, 7.02.2018 r.

SOLIDWORKS 2019...
6096235914

To nie bêdzie relacja z odbywaj¹cej siê w Los Angeles jubileuszowej konferencji SOLIDWORKS World 2018 – trzeba bêdzie na ni¹ jeszcze chwilê poczekaæ (jak na wiele rzeczy na CADblog.pl). Przypominaj¹c o tym, ¿e ju¿ za chwilê bêdzie mo¿na œledziæ na ¿ywo œrodow¹ sesjê generaln¹ (link tutaj), chcia³em nawi¹zaæ do tytu³u wpisu i wybiec trochê bardziej w przysz³oœæ...

 

Poniedzia³ek, 29.01.2018 r.

Klocki. Najprostszy sposób tworzenia...

Czy trzeba podkreœlaæ, jak wielk¹ satysfakcjê daje stworzenie fizycznego modelu przestrzennego czegoœ, co zrodzi³o siê w naszym umyœle? Nie tylko mo¿liwoœæ obejrzenia ze wszystkich stron i pod dowolnym k¹tem – bo to daj¹ nam systemy 3D (nie tylko CAD) – ale tak¿e... dotkniêcia, wypróbowania dzia³ania czy funkcjonalnoœci naszego projektu, stoi m.in. za coraz bardziej rosn¹c¹ popularnoœci¹ i znaczeniem systemów do druku 3D. Tymczasem na d³ugo przed ich wynalezieniem... bawiliœmy siê klockami. Czy wœród Pañstwa znajdzie siê ktoœ, kto tego nie robi³? Idê o zak³ad, ¿e nie...

Autor: Maciej Stanis³awski

 

Pi¹tek, 26.01.2018 r.

Wszystko w jednym

Lenovo P410, nVidia Quadro P600/P4000,
BenQ 32''

Gdy przystêpowa³em do tego testu, nie przypuszcza³em nawet, ¿e jego publikacja ulegnie takiemu opóŸnieniu. Szczêœliwie otrzymany sprzêt spe³nia³ najwy¿sze wymagania wydajnoœciowo-jakoœciowe i – mimo faktu, i¿ postêp w dziedzinach elektroniki i informatyki jest b³yskawiczny – nadal trzyma bardzo wysoki poziom, chocia¿ od jego debiutu up³ynê³o ju¿ kilka (mo¿e nawet naœcie?) miesiêcy. Co wiêcej, teraz mo¿na go nabyæ taniej ni¿ w czasie, w którym trafi³ do redakcji. A wracaj¹c do tytu³u... dlaczego wszystko w jednym?

 

Poniedzia³ek, 22.01.2018 r.

Nesting na Spectrum, czyli... optymalizacja rozkroju w systemach
CAD cz. II

(cykl publikowany na ³amach dwumiesiêcznika
„Stal. Metale i Nowe Technologie”)

W poprzednim poœcie o tej tematyce (link tutaj) przedstawi³em – bardziej jako ciekawostkê – prosty program napisany w latach 80. na 8-bitowy komputer, realizuj¹cy zadanie optymalizacji rozmieszczenia identycznych regularnych elementów na arkuszu o okreœlonych rozmiarach. Przy okazji stanowi³o to wstêp do rozwiniêcia pojêcia nestingu i zasygnalizowania, jak z rozplanowaniem elementów na danej powierzchni (zwanym te¿ „zagnie¿d¿eniem”) radz¹ sobie wspó³czesne systemy komputerowe

Maciej Stanis³awski

 

Pi¹tek, 22.12.2017 r.

Z pogranicza CAD...
pod choinkê

Prezenty (nie tylko)
dla Czytelników

„Co przyniesie nam Œwiêty Miko³aj? Co znajdziemy pod choink¹?” Moja ¯ona co roku martwi siê tym, ¿e przytoczone pytania najbardziej absorbuj¹ naszych m³odszych ch³opców... w okresie Adwentu. Czy jest miejsce na oczekiwanie narodzin Chrystusa (jak mawiaj¹ Anglosasi: „Christmas begins with Christ”), czy raczej przedœwi¹teczny czas wype³nia nam gonitwa, przygotowania, prezenty kupowane do ostatniej chwili... albo wpisy czynione na blogu „za piêæ dwunasta”? W moim przypadku – wszystko po trochu...

Maciej Stanis³awski

„(...) Mo¿na rysowaæ na kartce papieru. Mo¿na przygotowaæ z tej samej kartki... przestrzenn¹ wycinankê (jedna z moich ulubionych zabaw w dzieciñstwie to tworzenie przestrzennych papierowych modeli samochodów – najczêœciej policyjnych amerykañskich radiowozów :)). Mo¿na tak¿e budowaæ z klocków. Gdy s¹ to proste, drewniane, „ekologiczne” (chyba, ¿e pomalowane farb¹ z domieszk¹ o³owiu, wtedy o „zdrowiu i ekologii” mo¿emy zapomnieæ), potrafi¹ daæ radoœæ najm³odszym – przynajmniej do chwili, w której nieopatrznie tr¹cone ulegaj¹ dekompozycji. W³aœnie dlatego kluczowym punktem zwrotnym w karierze duñskiej „zabawki” by³o opracowanie systemu, pozwalaj¹cego na ³¹czenie pojedynczych elementów w trwa³¹ ca³oœæ...”

To wyj¹tek z tematu numeru, który uka¿e siê w najnowszym i zarazem ostatnim tegorocznym e-wydaniu CADblog.pl (link tutaj). I wyj¹tek ten sta³ siê inspiracj¹ dla niniejszego postu. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia za pasem, zacznê zatem od ¿yczeñ, a prezenty – za chwilê :)

 

Czwartek, 21.12.2017 r.

GstarCAD vs AutoCAD LT. Wiêcej ni¿ 2D...

Trzeba przyznaæ, ¿e jeszcze kilkanaœcie lat temu projektanci, poszukuj¹c oprogramowania CAD 2D, nie mieli zbyt wielkiego pola manewru. AutoCAD zostawia³ nieliczn¹ konkurencjê daleko w tyle pod wzglêdem funkcjonalnoœci i komfortu pracy. Flagowy produkt Autodesk sta³ siê najbardziej rozpoznawalnym programem do komputerowego wspomagania projektowania. Dosz³o do tego, ludzie z pogranicza bran¿y pytali: „W jakim Autocadzie pracujesz?”, traktuj¹c nazwê AutoCAD jako synonim systemu CAD 2D...

Opracowanie: Grzegorz Starkowski

 

Wtorek, 12.12.2017 r.

Cyfrowy bliŸniak pomaga tworzyæ œwiat wokó³ nas

Modele, które dziêki swej dok³adnoœci odwzorowania s¹ cyfrowymi bliŸniakami produktu, który tworzysz, mog¹ wspomagaæ proces projektowania i rozwoju. Modele 1D pomagaj¹ wybraæ najlepsz¹ architekturê systemu wielofizycznego, modele 3D pomagaj¹ w projektowaniu detali, zaœ testowanie pozwala na przeprowadzanie jeszcze bardziej realistycznego modelowania. Po³¹czenie powy¿szych technologii daje najwiêksz¹ mo¿liw¹ dok³adnoœæ podczas podejmowania decyzji dotycz¹cych projektu

Autorzy:
Jan Larson, S. Ravi Shankar

 

Pi¹tek, 8.12.2017 r.

Jubileusz? Ju¿ za rok!

15 listopada niezauwa¿enie minê³o 9 lat od pierwszego wpisu na CADblog.pl. Do pe³nego jubileuszu pozosta³o jeszcze zatem sporo czasu i wtedy z pewnoœci¹ bêdzie doskona³a okazja do podsumowania ostatniego okresu 10 lat w bran¿y CAD (CAD Trends Results Resume – jakby powiedzieli Amerykanie). Ale poniewa¿ mamy grudzieñ, mo¿e jest to dobry moment, aby na chwilê oderwaæ siê od zamykania spóŸnionego e-wydania i do zerkniêcia wstecz na miniony rok...

 

Pi¹tek, 24.11.2017 r.

NX 12 i cyfrowy
bliŸniak czyli...

Ile NX 12 znajdziemy
w Solid Edge ST 11 i czy ma to coœ wspólnego z chlebem?
(Subiektywna relacja z PLM Europe 2018 – Siemens PLM Connection)

W dniach 23-25.10.2017 r. w Berlinie odby³a siê coroczna konferencja PLM Europe – Siemens PLM Connection, poœwiêcona szeroko rozwi¹zanym zagadnieniom Product Lifecycle Management (ang. zarz¹dzanie cyklem ¿ycia produktu) realizowanym w oparciu o bran¿owe rozwi¹zania Siemens PLM Software. By³a to tak¿e okazja do zapoznania siê z nowoœciami NX 12 w obszarze CAD/CAM, a tak¿e – do zamienienia kilku s³ów z przedstawicielami firmy. St¹d tytu³owe pytanie: ile NX znajdziemy w Solid Edge? Wszystko wskazuje na to, ¿e... ca³kiem sporo

Autor: Maciej Stanis³awski

 

Pi¹tek, 10.11.2017 r.

Budowanie warsztatu cyfrowych maszyn przysz³oœci

Przedsiêbiorstwa z ka¿dej bran¿y, od samochodowej i lotniczej po maszynow¹ i energetyczn¹, zale¿¹ od producentów czêœci i narzêdziowni. Czêsto s¹ to ma³e dzia³y lub mniejsze firmy, które musz¹ radziæ sobie z coraz wiêksz¹ konkurencj¹ i pracowaæ z nowymi materia³ami i technologiami w ramach z³o¿onych ³añcuchów dostaw, które podlegaj¹ coraz œciœlejszym regulacjom i coraz krótszym czasom realizacji

Autor: Armin Gruenewald

 

Pi¹tek, 10.11.2017 r.

Onshape udostêpnia bezp³atne kursy on-line

Jak poinformowa³a Katie Huffman, Onshape Learning Center udostêpni³o nieodp³atnie 12 kursów obs³ugi tego pracuj¹cego ca³kowicie w chmurze oprogramowania CAD 3D. Do tej pory wszystkie zasoby Onshape Learning Center skierowane by³y dla subskrybentów wersji „Professional” (odp³atnej), w tej chwili z czêœci z nich mo¿e korzystaæ ka¿dy zarejestrowany u¿ytkownik systemu

 

Czwartek, 26.10.2017 r.

Optymalizacja topologii. Rzecz o naœladowaniu Boga...

„Topology optimization” – ten termin towarzyszy w tym roku praktycznie ka¿dej premierze najnowszych wersji oprogramowania CAD/CAM/CAE. Tymczasem optymalizacja topologii nie jest niczym nowym, chocia¿ istotnie trzeba przyznaæ, ¿e szturmem wdziera siê do portfolio rozwi¹zañ nowoczesnych systemów CAD

Autor: Maciej Stanis³awski

 

Poniedzia³ek, 23.10.2017 r.

Polskie samochody
i SOLIDWORKS

Co ³¹czy³o polsk¹ premierê SOLIDWORKS 2018 przeznaczon¹ dla dziennikarzy i t¹ zorganizowan¹ przez DPS Software (DPS Forum 2017) dla wszystkich zainteresowanych? Obu towarzyszy³y prezentacje... nowych polskich samochodów. I jestem pewien, ¿e przynajmniej jeden z nich trafi do seryjnej produkcji

Opracowanie: Maciej Stanis³awski

 

Sobota, 21.10.2017 r.

CAMdivision zaprasza na polsk¹ premierê
NX 12

Równolegle do odbywaj¹cej siê w Berlinie konferencji PLM Europe – Siemens PLM Connection, podczas której m.in. zaprezentowana zostanie najnowsza wersja systemu NX, firma CAMdivision (najwiêkszy polski dostawca oprogramowania NX) zdecydowa³a siê zorganizowaæ polsk¹ premierê... on-line. Ju¿ w najbli¿szy wtorek, 24 paŸdziernika, webinarium poœwiêcone nowoœciom w NX12!

 

Œroda, 04.10.2017 r.

Co wiemy
o SOLIDWORKS 2018...

Wczoraj podczas targów TOOLEX & Wirtotechnologia mia³a miejsce skromna premiera najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS, zorganizowana przez firmê CADworks. Istotnie by³ to pierwszy w Polsce pokaz 26. ju¿ edycji tego popularnego rozwi¹zania CAD 3D (nie licz¹c webinarium dla dziennikarzy, które nieprzypadkowo mia³o miejsce... 26 wrzeœnia)

 

Wtorek, 03.10.2017 r.

Z pogranicza CAD...
Pod³¹czenie obrabiarek do sieci teleinformatycznej
– dlaczego warto?

Wspó³czesne obrabiarki komputerowo sterowane (tzw. CNC – Computer Numeric Control), maj¹ mo¿liwoœæ pod³¹czenia do sieci teleinformatycznej. Lecz najczêstszym pytaniem jest: w jakim celu to robiæ?

Autor: Roman Korzus (machine.report)

 

Poniedzia³ek, 02.10.2017 r.

Nesting na...
ZX Spectrum?
Optymalizacja rozkroju w systemach CAD i innych...

Do podjêcia tematu optymalizacji rozmieszczania wycinanych elementów na arkuszach blach zainspirowa³ mnie artyku³ Józefa Ludwiñskiego, znaleziony w starym numerze czasopisma dla u¿ytkowników mikrokomputerów...

Autor: Maciej Stanis³awski

 

Poniedzia³ek, 26.06.2017 r.

Lenovo w Radiu Opole,
czyli „nie samym CADem ¿yje cz³owiek”...

„Gdy pokazaliœmy workstation naszemu klientowi, pierwsz¹ reakcj¹ by³a oczywiœcie chêæ przetestowania...” – te s³owa padaj¹ w pierwszych sekundach materia³u video prezentuj¹cego wykorzystanie rozwi¹zañ Lenovo w Radiu Opole

 

Pi¹tek, 23.06.2017 r.

LEGO i COBI...
na CADblog.pl

Zbli¿a siê wyczekiwany moment udostêpnienia kolejnego, trzeciego ju¿ w tym roku e-wydania CADblog.pl (nr maj-czerwiec 2017). Z poœlizgiem wynikaj¹cym nie tylko z ograniczonych zasobów ludzkich i sprzêtowych, ale tak¿e... bardziej prozaicznych. Mam jednak nadziejê, ¿e zawartoœæ tego ³¹czonego numeru wynagrodzi poœlizg wydawniczy

 

Wielki Pi¹tek, 14.04.2017 r.

e-wydanie 3-4/2017
na Œwiêta Wielkanocne

MSBS w e-zine CADblog.plZ niewielkim poœlizgiem, ale uda³o siê! Przed Œwiêtami Zmartwychwstania Pañskiego udostêpniam drugie tegoroczne podwójne wydanie. Tym razem liczy ponad 110 stron. Jak to dumnie brzmi :)

Wygl¹da na to, ¿e zgodnie z za³o¿eniami uda siê zachowaæ przyjêty na 2017 rok cykl wydawniczy, zak³adaj¹cy publikacjê podwójnych wydañ co dwa miesi¹ce. Pierwsze tegoroczne ukaza³o siê na prze³omie stycznia i lutego br. (i zosta³o pobrane ponad... razy!), a aktualne w³aœnie uda³o siê udostêpniæ jako PDF i tradycyjnie ju¿ na platformie ISSUU...

 

Pi¹tek, 7.04.2017 r.

XIX
SOLIDWORKS World

Nie da siê ukryæ, ¿e „odkrywam Amerykê” korzystaj¹c g³ównie z zaproszeñ DS SOLIDWORKS. Tak by³o i tym razem: dziewi¹ty pobyt w USA i zarazem ósmy wyjazd na konferencjê SOLIDWORKS World. A kulminacyjnym dniem tego pobytu by³ trzeci dzieñ konferencji... ale zacznijmy od pocz¹tku... #SWW17

 

Czwartek, 6.04.2017 r.

Kryteria wyboru systemu CAD, czyli porównanie BricsCAD i AutoCAD

„Zakres zastosowañ, mo¿liwoœci, cena, dostêpnoœæ, wsparcie...” – te cechy uwzglêdniane s¹ przy podejmowaniu ka¿dej decyzji dotycz¹cej zakupu systemu CAD i w zasadzie tyle mo¿na by napisaæ na temat kryteriów wyboru takiego rozwi¹zania. Jak wiele razy sygnalizowa³em to na ³amach CADblog.pl, jak do tej pory nie ma jednego, idealnego rozwi¹zania CAD, które sprosta³oby oczekiwaniom wszystkich u¿ytkowników. Dlatego wybór ten nigdy nie jest ³atwy... mo¿e poza jednym wyj¹tkiem.

Opracowanie: Maciej Stanis³awski

 

Czwartek, 30.03.2017 r.

27 cali dobre,
32 cale lepsze?

Test BenQ PD3200Q cz. I

W po³owie miesi¹ca do redakcji (mo¿e lepiej by³oby napisaæ: na moje biurko) trafi³ monitor BenQ PD3200Q. Owo „32” w nazwie oznacza oczywiœcie przek¹tn¹ ekranu. Maj¹c œwie¿o w pamiêci pozytywne wra¿enie, jakie sprawi³ wczeœniej testowany model tego samego producenta, ale o mniejszej przek¹tnej, obiecywa³em sobie wiele satysfakcji. I nie zawiod³em siê...

 

Poniedzia³ek, 27.03.2017 r.

Dogadaæ siê...

Ciê¿ko wspó³pracowaæ z kimœ, z kim nie mamy mo¿liwoœci swobodnego porozumiewania siê. Mo¿na oczywiœcie ustaliæ jakiœ kod, system znaków, który w pewnym stopniu rozwi¹¿e problem komunikacji, ale nic nie zast¹pi dobrej znajomoœci danego jêzyka – przynajmniej przez jedn¹ ze stron. Oczywiœcie idealna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy obie strony porozumiewaj¹ siê w danym jêzyku. Tak jest te¿ w przypadku systemów CAD, CAM, CAE...

(Artyku³ ukaza³ siê w magazynie
„STAL. Metale i nowe technologie” wyd. 1-2/2017)

 

Czwartek, 23.03.2017 r.

Dwie g³owice Ultimakera

Podobnie jak wysokobud¿etowe maszyny konkurencji, Ultimaker 3 drukuje z materia³u budulcowego oraz materia³u podporowego. Odpowiadaj¹ za to dwie specjalnie zaprojektowane g³owice drukuj¹ce: AA – dedykowana dla materia³ów budulcowych w rodzaju PLA, ABS, Nylonu i CPE oraz BB – dedykowana dla materia³u podporowego PVA...

 

Œroda, 22.03.2017 r.

Arkusze blach w Onshape

Po raz pierwszy w historii systemów CAD 3D dostêpnych w oknie przegl¹darki internetowej, zaoferowane zosta³o narzêdzie pozwalaj¹ce na projektowanie elementów blaszanych. Zespó³ Onshape udostêpni³ œrodowisko Sheet Metal w nieca³y rok od momentu oficjalnej prezentacji swojego rozwi¹zania. Udostêpni³ oczywiœcie... nieodp³atnie!

 

Poniedzia³ek, 27.02.2017 r.

Artysta i narzêdzia CAD,
czyli historia Ross
Robotics

Jak to siê sta³o, ¿e za wynalezieniem prze³omowego systemu robotycznego stoi... Philip Norman, z wykszta³cenia malarz i rzeŸbiarz?

 

Poniedzia³ek, 23.01.2017 r.

BIM jak PLM?

Zdania na temat podobieñstwa BIM (ang. Building Information Modelling) do PLM (ang. Product Lifecycle Management) s¹ podzielone: jedni uwa¿aj¹, ¿e s¹ to dwa zupe³nie odrêbne i funkcjonuj¹ce na innych zasadach (i w innych bran¿ach) pojêcia, drudzy – ¿e podobieñstw i analogii miêdzy nimi jest wiêcej, ni¿ ró¿nic. S¹ te¿ tacy, którzy zastanawiaj¹ siê, czy BIM, zwi¹zany przecie¿ z bran¿¹ architektoniczn¹ i budowlan¹, uda³oby siê w pewnych sytuacjach zastosowaæ w bran¿y mechanicznej...

 

Pi¹tek 13.01.2017 r.

Technologia Synchroniczna – wiele czynnoœci w tym samym czasie

Narzêdzia firmy Siemens pozwalaj¹ na efektywniejsze tworzenie i edytowanie czêœci, dziêki usuniêciu ograniczeñ, jakie napotyka siê podczas modelowania opartego tylko na historii operacji

Ryan McVay, red. (ms)

 

Pi¹tek, 30.12.2016 r.

„O roku ów...”
Krótko o roku 2016

To by³ ciekawy rok dla bran¿y – ujawni³o siê kilka nowych trendów w oprogramowaniu CAx, które na pewno bêd¹ kontynuowane w nadchodz¹cym 2017. To by³ ciekawy rok tak¿e dla mnie osobiœcie, chocia¿ na pewno nie nale¿a³ do szczêœliwych – trzy pogrzeby w bliskiej i najbli¿szej rodzinie to trochê za du¿o...

 

Sobota, 24.12.2016 r.

A s³owo cia³em siê sta³o...

Ju¿ od kilku lat obiecujê sobie, ¿e przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia odpowiednio wczeœniej przygotujê ¿yczenia, rozeœlê kartki i postaram siê, aby nic nie zostawa³o na tzw. ostatni¹ chwilê... I kolejny raz stajê bezsilny (nie myliæ z bezradny) wobec ¿ycia prozy :). Dlatego niniejszym, dopiero teraz, w nocy z 23 na 24 grudnia, sk³adam wszystkim Czytelnikom, Sympatykom
i Reklamodawcom najserdeczniejsze ¿yczenia...

Radoœci p³yn¹cej z Narodzin,
rodzinnej atmosfery przy wspólnym stole, zdrowia, spokoju, dostatku, jak najmniej trosk
i jak najwiêcej chwil wytchnienia od codziennoœci.
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa!

Pozdrawiam serdecznie
Maciej Stanis³awski

Poniedzia³ek, 21.12.2016 r.

Nie samym CAD'em cz³owiek...

Jak s³usznie zauwa¿y³ jeden ze sta³ych (i d³ugoletnich Czytelników), dawno nie by³o wpisu „takiego o ¿yciu”. To prawda, dlatego w ramach nadrabiania zaleg³oœci (a zebra³o siê ich ca³e „mnóstwo za bardzo”) chcê podzieliæ siê z Pañstwem pewnym doœwiadczeniem, które sta³o siê moim udzia³em w ostatni weekend listopada br.

 

Poniedzia³ek, 5.12.2016 r.

27'' cali – BenQ z myœl¹
o u¿ytkownikach CAD

BenQ PD2700Q – 27-calowy monitor zapowiadany latem tego roku, a który lada dzieñ trafi do sprzeda¿y w Polsce – to oferta skierowana do osób zajmuj¹cych siê profesjonalnie grafik¹ komputerow¹ – tak¿e prac¹ z systemami CAD. Otrzyma³em egzemplarz tego urz¹dzenia do redakcyjnych testów na okres ponad 3-tygodni i postaram siê w kilku s³owach podzieliæ z Pañstwem swoimi spostrze¿eniami...

 

Wtorek, 29.11.2016 r.

Solid Edge ST 10.
Czego siê spodziewaæ?

Podczas tegorocznego Solid Edge University w Indianapolis, Jeff Walker – dyrektor ds. Solid Edge z ramienia Siemens PLM Software – zaprezentowa³ kilka nowoœci, których mo¿na spodziewaæ siê w najnowszej wersji tego popularnego systemu CAD 3D, której premiera bêdzie mia³a miejsce w przysz³ym roku. Kyle Maxey, redaktor portalu engineering.com, postanowi³ podzieliæ siê tymi kilkoma informacjami ze swoimi czytelnikami. Postaram siê przekazaæ Pañstwu, na co zwróci³ szczególn¹ uwagê...

 

Pi¹tek, 18.11.2016 r.

BricsCAD i...
wszystkie pliki

Wszystkie pliki? Mowa oczywiœcie o plikach zapisanych w formatach natywnych innych systemów CAD. Jest w tym trochê przesady, bowiem BricsCAD nie jest w stanie obs³u¿yæ wszystkich formatów, ale z wiêkszoœci¹ z nich radzi sobie nadspodziewanie dobrze (otwiera nie tylko pojedyncze modele, ale i z³o¿enia, co wiêcej – rozpoznaj¹c ich strukturê). A to istotna zaleta systemu w sytuacji, gdy praca w œrodowisku MCAD (ang. multiCAD) staje siê coraz popularniejsza w praktyce in¿ynierskiej...

 

Wtorek, 15.11.2016 r.

Bezpieczeñstwo
cloud computing
a casus Turcji...

W zesz³ym miesi¹cu turecka grupa rz¹dowa odpowiedzialna za obecnoœæ us³ug internetowych na terenie kraju zablokowa³a mo¿liwoœæ korzystania z chmur obliczeniowych po tym, jak do sieci „wyciek³” e-mail, którego autorem by³ minister energii Berata Albayraka. WyobraŸmy sobie, ¿e mia³o to miejsce u nas, a nasze przedsiêbiorstwo w procesie projektowym wykorzystuje rozwi¹zania cloud computing... Cytuj¹c klasyka, „strach siê baæ”!

 

Czwartek, 10.11.2016 r.

Siemens – addytywnie...

Firma Siemens PLM Software planuje udostêpniæ kompleksowe rozwi¹zanie maj¹ce uwolniæ pe³ny potencja³ tkwi¹cy w prze¿ywaj¹cej rozkwit technologii druku 3D (wytwarzania addytywnego)...

[video]

quasi devotion

 

Wtorek, 8.11.2016 r.

Jak wprowadzaæ innowacje w przemyœle motoryzacyjnym?

Przemys³ motoryzacyjny jest jednym z filarów w znacznej mierze popychaj¹cym do przodu rozwój nowoczesnych konstrukcji, technologii i ich wykorzystanie w codziennym ¿yciu na masow¹ skalê. Solidna technologia sama w sobie nie jest ju¿ wystarczaj¹cym atrybutem, ¿eby spe³niaæ wymagania rynku co do innowacyjnoœci wyrobu. ¯eby sprostaæ nie tylko oczekiwaniom dotycz¹cym komfortu i bezpieczeñstwa, ale przede wszystkim globalnym regulacjom, które wymagaj¹ od producentów samochodów np. zmniejszenia zu¿ycia paliwa przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku wêgla, coraz wiêcej firm w codziennych zadaniach zdecydowa³o siê wykorzystywaæ Realistyczne Symulacje

Wojciech Zdun

(931) 490-3619

 

Pi¹tek, 28.10.2016 r.

Po premierze

Tytu³ mo¿e sugerowaæ pewien zwi¹zek artyku³u z politykami, ale tak oczywiœcie nie jest. Pragnê za jego poœrednictwem podzieliæ siê z Pañstwem spostrze¿eniami wyniesionymi po oficjalnej polskiej premierze SOLIDWORKS 2017, która mia³a miejsce na spotkaniu prasowym zorganizowanym w Warszawie, we wtorek 11 paŸdziernika. Najwy¿szy czas, by to uczyniæ, tym bardziej, ¿e mamy za sob¹ ju¿ premiery organizowane przez VAR DS SOLIDWORKS...

3043088203

 

Pi¹tek 21.10.2016 r.

Oprogramowanie dyscyplin¹ in¿ynierii

Niezale¿nie od tego, czy mamy do czynienia z mitem „programisty-bohatera”, dzia³aj¹cego na w³asn¹ rêkê i próbuj¹cego przez ca³¹ noc opanowaæ problem, czy nag³ym sukcesem przypadkowej aplikacji na smartfony samotnego developera d¹¿¹cego do s³awy i fortuny, opracowywanie oprogramowania jest powszechnie postrzegane jako indywidualne dzia³anie metod¹ prób i b³êdów. Jest to jednak dalekie od prawdy w przypadku znacz¹cych projektów programistycznych, podczas których du¿y zespó³ programistów pracuje na z³o¿onych, czêsto kluczowych dla bezpieczeñstwa systemach

Mirko Baecker, red. ms

 

Œroda, 05.10.2016 r.

Import z³o¿eñ z innych formatów,
czyli... SOLIDWORKS 3D Interconnect

Import z³o¿eñ z zewnêtrznych systemów CAD do œrodowiska, w którym pracuje dany u¿ytkownik, z pominiêciem procesu translacji – chyba ka¿dy pracuj¹cy ze z³o¿eniami marzy o czymœ takim. Jak siê okazuje, funkcjonalnoœæ tak¹ znajdziemy nie tylko w nowym SOLIDOWRKS, ale tak¿e w Creo i Inventorze. Czy gdzieœ jeszcze?

 

Poniedzia³ek, 19.09.2016 r.

Bieszczadzkie echa (wspomnienie urlopowe)

Gdy po blisko dwudziestu latach nieobecnoœci ponownie zawita³em w Bieszczady (tym razem z rodzin¹), z radoœci¹ odnalaz³em miejsca, które nadal wydaj¹ siê dzikie, gdzie na szlaku mo¿na nie spotkaæ innych turystów, a zamiast tego odnaleŸæ œwie¿y odcisk niedŸwiedziej ³apy. Szczyty i po³oniny, na których powietrze wydaje siê samo wciskaæ do p³uc. I zabytki cywilizacji technicznej, które na trwa³e wpisa³y siê w bieszczadzkie klimaty...

 

Wtorek, 6.09.2016 r.

Wydajnoœæ ma swoj¹ wagê. Dos³ownie...

Test stacji roboczej
Lenovo ThinkStation P310

Pierwsze wra¿enie? Czarna, ciê¿ka i starannie wykonana obudowa. Z ty³u du¿o wyjœæ, podobnie z przodu (na co komu tyle?) o czym za chwilê. Dominuje os³ona/kratka z motywem plastra miodu – pod jej wp³ywem nasuwa siê skojarzenie i pytanie: ciekawe, czy urz¹dzenie oka¿e siê „pracowite, jak pszczo³a”

8502372977

 

Poniedzia³ek, 08.08.2016 r.

Jak „schwytaæ" idee?

We wspó³czesnym œwiecie in¿ynier prowadz¹cy w³asn¹ jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czy te¿ dzia³aj¹cy jak wolny strzelec, samodzielnie, niezale¿nie, musi byæ kimœ wiêcej, ni¿ tylko fachowcem w swojej dziedzinie. Musi byæ tak¿e po trosze przedsiêbiorc¹, marketingowcem, artyst¹ (tak, zmys³ artystyczny przyda siê chocia¿by przy przygotowywaniu wizualizacji projektu) i... optymist¹, który odwa¿nie stawi czo³a piêtrz¹cym siê trudnoœciom.

Myœlê, ¿e m.in. dla nich powsta³y aplikacje, o których bêdzie tutaj mowa...

 

Wtorek, 19.07.2016 r.

Nowa linia stacji roboczych Lenovo

„Nie chodzi nam tylko o stworzenie rozwi¹zania, które dziœ, w momencie z³o¿enia bêdzie pracowa³o bardzo wydajnie, ale te¿ za piêæ lat bêdzie pracowa³o tak, jak w dniu zakupu...”

Na pytania CADblog.pl odpowiada £ukasz Rutkowski (DT&WS Business Development Manager Lenovo)

terror-weakened

 

Wtorek, 28.06.2016 r.

Onshape:
piêta achillesowa
i FeatureScript

Nieoceniony (bo chyba doceniony) Ralph Grabowski w jednym ze swoich ostatnich upFront.ezine odniós³ siê do artyku³u na temat s³abych stron Onshape (autorstwa Tara Roopinder), a tak¿e poruszy³ temat wprowadzonej nowej funkcjonalnoœci – mo¿liwoœci pisania w³asnych skryptów, w³asnych narzêdzi. To istotnie nowoœæ, jeœli nie prze³om – mówimy przecie¿ o oprogramowaniu, które pracuje tylko „on-line”, w ca³oœci w oknie przegl¹darki...

 

Wtorek, 14.06.2016 r.

Punkt odniesienia

Test mobilnej stacji roboczej
Lenovo ThinkPad P50

W zasadzie ca³y test mo¿na podsumowaæ jedn¹ myœl¹, która przysz³a mi do g³owy, podczas przygotowywania testowanego komputera do zwrotu: „Szkoda go oddawaæ”. Robocze stacje mobilne Lenovo serii P (P50 i P70) wydaj¹ siê wyznaczaæ nowy standard, nie tylko dla rozwi¹zañ tego producenta...

 

Œroda, 8.06.2016 r.

Cyfrowy bliŸniak
Szukanie efektywnoœci w procesie projektowania i wytwarzania produktu

Realizacja produktu to zapewne najwa¿niejsza czêœæ procesu projektowania i wytwarzania. W jej wyniku realny produkt, fizyczne odzwierciedlenie w³asnoœci intelektualnej, z idei staje siê rzeczywistoœci¹. Co wiêcej, bez dobrze zaplanowanego procesu projektowania i wytwarzania produktu – skoordynowanego do wspólnej pracy w celu zapewnienia niezak³óconego przebiegu monta¿u w ca³ej fabryce – pomys³ pozostanie jedynie piêknym rysunkiem lub czymœ nie do koñca spe³niaj¹cym pierwotne zamierzenia

[artyku³ ekspercki]

Przez lata sposób projektowania produktów i planowania ich wytwarzania pozostawa³ mniej wiêcej podobny – by³ kompletny i obarczony wewnêtrznymi b³êdami, mog¹cymi zwiêkszaæ koszty i opóŸniaæ rozwój. W duchu innowacyjnoœci, niezbêdnym ka¿demu producentowi do przetrwania, Siemens przyjrza³ siê temu procesowi pod k¹tem potencjalnych usprawnieñ...

 

Wtorek, 7.06.2016 r.

CadMouse w teœcie czyli...

jaka mysz dla CADowca?

Przed kilkoma laty na prê¿nie dzia³aj¹cym forum CAD.pl pojawi³ siê w¹tek dotycz¹cy... myszek u¿ywanych przez in¿ynierów. I nie chodzi³o wcale o manipulatory 3D, ale o „tradycyjne” myszki 2D, bez których trudno wyobraziæ sobie korzystanie z jakiegokolwiek komputera. Jakiegokolwiek – bo nawet w przypadku laptopów i netbooków trudno tak naprawdê mówiæ o komforcie u¿ytkowania, gdy korzystamy jedynie z wbudowanego touchpada...

(517) 487-7346

 

Poniedzia³ek, 23.05.2016 r.

Solid Edge 2D Drafting
na systemy 32-bitowe?
To jeszcze
mo¿liwe...

Ostatni¹ wersj¹ Solid Edge 2D Drafting, która pracowa³a bez problemu w œrodowisku Win 32-bit, by³o ST6. Obecnie na oficjalnych stronach Siemens PLM Software pobraæ mo¿na tylko wersje 64-bitowe, a to okazuje siê k³opotliwe dla u¿ytkowników korzystaj¹cych ze starych wersji systemu Windows. Czy jedynym bezp³atnym (i konkurencyjnym) rozwi¹zaniem 2D pozostanie dla nich DraftSight (dostêpny zarówno na platformy 32- jak i 64-bitowe)? Niekoniecznie, chocia¿ mo¿e okazaæ siê to nieco k³opotliwe...

 

Œroda, 6.04.2014 r.

CAM jako SaaS?
Co dalej z Delcam...

Czy w œlady Autodesk pójd¹ inne firmy? Czy inni producenci oprogramowania CAx zdecyduj¹ siê na ca³kowit¹ zmianê sposobu licencjonowania oferowanych przez siebie systemów? A jeœli tak, to czy w ka¿dym przypadku model SaaS (Software as a Service) ma szansê siê sprawdziæ?

 

Wtorek, 29.03.2016 r.

W oczekiwaniu na V17. Bricscad V16 – pobieranie, instalacja, pocz¹tek pracy

Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e to trochê zapomniany system CAD. Mimo, ¿e jest alternatyw¹ dla AutoCAD – w dodatku za u³amek ceny – nie wydaje siê, by zdoby³ wielk¹ popularnoœæ, przynajmniej w bran¿y mechanicznej. Pozory jednak myl¹, gdy¿ okazuje siê, ¿e program u¿ywany jest nader czêsto – w firmach, instytucjach, czy przez indywidualnych u¿ytkowników. I konkuruje nie tylko z podobnym oprogramowaniem oferowanym odp³atnie, ale tak¿e z bezp³atnymi rozwi¹zaniami klasy 2D/3D...

 

Pi¹tek, 18.03.2016 r.

CAx w 2016

Pocz¹tek roku to doskona³y moment na zasygnalizowanie pewnych spodziewanych trendów w bran¿y CAD, jak i oczekiwanych nowoœci – przynajmniej w oprogramowaniu niektórych producentów...

Pe³ny artyku³ dostêpny
w najnowszym numerze dwumiesiêcznika „STAL. Metale i nowe technologie”, 3-4/2016

(613) 825-4340

 

Poniedzia³ek, 29.02.2016 r.

Nie tylko rendering

NX 11, 2D Layout, Iray+, CatchBook

Zaczê³o siê od rozmowy o CatchBook'u, a skoñczy³o... na spodziewanych nowoœciach w NX 11. Zapraszam do lektury artyku³u powsta³ego na podstawie zapisu rozmowy z Paulem Brownem przeprowadzonej podczas ubieg³orocznej konferencji PLM Europe...

 

Pi¹tek, 19.02.2016 r.

Rewolucja cyfrowa
a.d. 2016

„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” to strategia zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego Polski na najbli¿sze 25 lat. To chyba pierwszy taki program, taka koncepcja w powojennej historii naszej Ojczyzny. A na pewno pierwszy wybiegaj¹cy w przysz³oœæ o æwieræ wieku. Gdy doczekamy jego podsumowania, bêdê mia³... 65 lat (jeœli bêdzie mi dane, postaram siê wtedy wróciæ do tego wpisu), ale na razie zajmê siê tym, co wydaje mi siê szczególnie interesuj¹ce – z punktu widzenia wszystkich u¿ytkowników komputerowych systemów wspomagaj¹cych projektowanie. Zatem... czy w tzw. „Planie Morawieckiego” znalaz³o siê miejsce na nowoczesne rozwi¹zania informatyczne?

 

Pi¹tek, 5.02.2016 r.

Co nowego
w SOLIDWORKS 2017

#SWW16 relacja subiektywna

III sesja generalna konferencji SWW16. Wyczekiwany moment, ju¿ za chwilê poznamy... laureatów tegorocznego konkursu Model Mania, ale przede wszystkim: listê dziesiêciu najbardziej oczekiwanych przez u¿ytkowników usprawnieñ w SOLIDWORKS, a tak¿e spodziewane nowoœci w wersji 2017...

 

Wtorek, 2.02.2016 r.

SOLIDWORKS World 2016

relacja subiektywna

SOLIDWORKS Visualize, SOLIDWORKS Xdesign, Xdrive, nowe formy licencjonowania – to tylko kilka nowoœci, które zaprezentowane zosta³y podczas pierwszej sesji generalnej konferencji SOLIDWORKS World 2016, odbywaj¹cej siê w dniach 31.01. – 3.02.2016 w Dallas, w Texasie

Maciej Stanis³awski

Texas to chyba mój ulubiony stan. I to nie dlatego, ¿e drugi co do wielkoœci (zaraz po Alasce), ¿e zazwyczaj s³oneczny, ¿e mo¿na w nim znaleŸæ wspania³e muzeum motocykli (South Texas Motorcycle Museum w Edinburgu). Lubiê go ze wzglêdu na ludzi (tak, jakoœ tak siê sk³ada, ¿e lubiê „rednecksów”), na fakt, i¿ w pobli¿u San Antonio mo¿na znaleŸæ miejscowoœæ „Panna Maria” – najstarsz¹ w USA polsk¹ osadê (niestety, w tej chwili jest to kolejne „ghost town”), a tak¿e ze wzglêdu na flagê, która bardzo kojarzy mi siê z Polsk¹...

 

Œroda, 27.01.2016 r.

Wspomnienie

To by³ dla mnie wyj¹tkowo trudny czas, a wiele wskazuje na to, ¿e obecny bêdzie jeszcze trudniejszy. Niektórzy z Pañstwa wiedzieli, ¿e zmagam siê z chorob¹ nowotworow¹ mojej Mamy. W miniony poniedzia³ek nadszed³ kres tych zmagañ. I chocia¿ mia³em byæ na to przygotowany, to jednak chyba nie by³em...

 

Pi¹tek, 22.01.2016 r.

Nie tylko STL

Wprowadzony w 1989 roku przez firmê 3D Systems format STL oznacza³ kolejny krok na drodze ewolucji komputerowych systemów in¿ynierskich i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych. Przez wiele lat STL stanowi³ standard zapisu informacji, pozwalaj¹cy na tworzenie materialnych przedmiotów na podstawie pliku wygenerowanego w systemie CAD...

Artyku³ dla czasopisma „STAL. Metale i Nowe Technologie",
wydanie 1/2016

 

Poniedzia³ek, 18.01.2016 r.

Czym naprawdê jest Active Workspace?

Wprowadzony w 2012 roku, wyewoluowa³ od tamtej pory w rozwi¹zanie, które nabra³o zupe³nie nowego kszta³tu, chocia¿ g³ówne za³o¿enia pozosta³y takie same. Aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat Active Workspace, Teamcenter Rapid Start i innych rozwi¹zañ PLM, skorzysta³em z okazji przeprowadzenia rozmowy z Billem Lewisem – dyrektorem marketingu Siemens PLM Software, odpowiedzialnym za Teamcenter (rozmowa mia³a miejsce w paŸdzierniku 2015 roku, podczas konferencji PLM Europe w Berlinie – relacja z konferencji dostêpna tutaj)...

 

Czwartek, 7.01.2016 r.

CADblog.pl po raz pierwszy na podium

Nowy Rok zacz¹³ siê dla CADblog.pl dosyæ sympatycznie. W zestawieniu najpopularniejszych w 2015 roku blogów na œwiecie (sic!), przygotowywanym przez DraftingServices.com, CADblog.pl zaj¹³ medalow¹ pozycjê!

Zestawienie obejmuje ponad 70 stron (blogów) poœwiêconych systemom CAD (i pochodnym), kryterium uwzglêdnienia w zestawieniu wymaga, aby strona by³a w miarê regularnie aktualizowana i nie by³a stricte komercyjna, natomiast miejsce przyznawane jest na podstawie wyniku w rankingu Alexa* (bardzo popularnego w USA). Warunki te CADblog.pl spe³nia³ ju¿ w latach ubieg³ych, plasuj¹c siê kolejno na 22. (w 2013 roku) i 7. (w 2014 roku) miejscu.

 

Wtorek, 5.01.2016 r.

Zasiêg 1000 km, czyli opowieœci o Taurusie
ci¹g dalszy...

Gdy w marcu ubieg³ego roku opisywa³em konstrukcjê „rosyjskiego” wojskowego motocykla z napêdem na oba ko³a, podejrzewa³em, ¿e pomys³ móg³ zostaæ „zapo¿yczony” od jakiejœ zachodniej konstrukcji. Przyznajê bez bicia, ¿e wtedy nie zada³em sobie trudu, by sprawdziæ, czym ewentualnie mogli inspirowaæ siê Rosjanie...

 

Œroda, 30.12.2015 r.

Œwiêta, œwiêta i ju¿...
za chwilê Nowy Rok.
Co przyniesie?

Nie znajd¹ Pañstwo tutaj odpowiedzi na powy¿sze pytanie. Tym razem bêdzie nie tyle o systemach CAD i in¿ynierii, co raczej „o ¿yciu” i niespodziankach (czasem przykrych), które ono przynosi...

 

Wtorek, 29.12.2015 r.

„Odpowiedni¹ daæ rzeczy formê...”

Artyku³ z e-wydania 3-4/2015 CADblog.pl

formZ jest programem s³u¿¹cym przede wszystkim do modelowania i projektowania w 3D, o nowoczesnym podejœciu do projektowania, posiadaj¹cym specjalistyczne narzêdzia, które znacznie przyspieszaj¹ i u³atwiaj¹ pracê. Modele utworzone w programie mo¿na drukowaæ na drukarkach 3D. Dziêki temu, ¿e tworzone modele s¹ wysokiej jakoœci oraz dziêki specjalnemu narzêdziu do przygotowania projektu do wydruku, mo¿liwe jest uzyskanie bardzo dobrych wyników na tych drukarkach. Program zosta³ stworzony w celu usprawnienia pracy projektantów i architektów, ale coraz czêœciej znajduje zainteresowanie wœród przedstawicieli innych bran¿ – z powodu jego prostoty i funkcjonalnoœci

 

Poniedzia³ek, 28.12.2015 r.

NX CAM Robotics

Artyku³ z e-wydania 3-4/2015 CADblog.pl

NX to nowoczesny system CAD/CAM/CAE oferuj¹cy spójne zintegrowane aplikacje, które pozwalaj¹ na wspomaganie wszelkich prac zwi¹zanych z rozwojem produktu, pocz¹wszy od za³o¿eñ stylistycznych projektu, poprzez cyfrow¹ analizê i weryfikacjê, po modu³y wytwarzania. Posiada specjalizowane aplikacje NX CAM do programowania obrabiarek CNC, frezarek, tokarek, wycinarek drutowych, robotów frezuj¹cych i maszyn pomiarowych CMM

 

Poniedzia³ek, 21.12.2015 r.

3DEXPERIENCE – kolejna ods³ona

Fragment artyku³u z e-wydania 3-4/2015 CADblog.pl

Systemy in¿ynierskie, podobnie jak ka¿dy inny system komputerowy, nigdy nie s¹ „skoñczone”, bo zawsze mo¿na coœ dodaæ, ulepszyæ czy poprawiæ (Thomas A. Edison: „Zawsze jest lepszy sposób, aby to zrobiæ – znajdŸ go.”) Z tego powodu pojawiaj¹ siê kolejne pakiety poprawek (Service Pack, HotFix) oraz nowe wersje systemów i aplikacji in¿ynierskich. Zmienia siê, moim zdaniem na lepsze, tak¿e platforma 3DEXPERIENCE, której najnowsze wydanie (Release 2015x) jest dostêpne niemal od roku

Autor: Andrzej We³yczko
 

 

Poniedzia³ek, 14.12.2015 r.

Od idei do robota
w 15 tygodni...

Uznawany za najlepsz¹ uczelniê techniczn¹ w Stanach Zjednoczonych, Massachusetts Institute of Technology (MIT) zawdziêcza swoj¹ reputacjê m.in. u¿yciu innowacyjnych aplikacji technologicznych w codziennej edukacji studentów. £¹cz¹c elitarny poziom nauczania z oryginalnymi i praktycznymi programami, MIT zapewnia wykszta³cenie pewnych, doœwiadczonych oraz uzbrojonych w umiejêtnoœci i wiedzê in¿ynierów...

 

Sobota, 05.12.2015 r.

Pierwszy szkic